Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 05/5/2023 của HĐND tỉnh

Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý dự thảo Nghị quyết nêu trên(có dự thảo Nghị quyết; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh kèm theo).Ý kiến góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02/10/2023 để tổng hợp, tham mưu theo quy định.
Tập tin tải về:
1459_snv_xdcq_21_09_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập