image banner

Chuyển đổi số quốc gia được xác định là mục tiêu lớn nhằm đưa Việt Nam bứt phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số không thể hiệu quả khi tư duy thực hiện, phương thức thực hiện vẫn như cũ. Trong khi chuyển đổi số được kì vọng sẽ loại bỏ rào cản địa lý, mở ra xã hội số, kinh tế số, thì những thủ tục xác minh, giấy tờ xác minh đang giảm hiệu quả của việc chuyển đổi.

QR-Code