Trụ sở Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh
Trụ sở: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
 
- Địa chỉ: khu hành chính Tỉnh ủy, đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa
- Điện thoại: 02613.549.274;
- Fax: 02613.549.274;