Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet
Loại thủ tục .Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin & Truyền thông
Trình tự thực hiện

Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, các đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 0501.555.600..

Cách thức thực hiện

- Qua mạng Internet (thư điện tử và qua trang thông tin điện tử);

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Báo cáo tháng theo mẫu biểu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết
Không quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Không.
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Viễn thông;

- Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet.

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 56.143.899