image banner
Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
17/2023/QĐ-UBND 24/05/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
16/2023/QĐ-UBND 23/05/2023
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
15/2023/QĐ-UBND 05/05/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
14/2023/QĐ-UBND 05/05/2023
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
13/2023/QĐ-UBND 28/04/2023
Quy định định mức giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12/2023/QĐ-UBND 25/04/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
11/2023/QĐ-UBND 20/04/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí suối thuộc phạm vi tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
10/2023/QĐ-UBND 07/04/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
09/2023/QĐ-UBND 22/02/2023
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
08/2023-QĐ-UBND 21/02/2023
Ban hành quy định Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
123456