Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 28871
Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023. Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung chính sau:

Mục đích:

- Nhằm bảo đảm cho hoạt động đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư.

- Thông qua giám sát, đánh giá đầu tư giúp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm và tiêu cực (nếu có) gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực của nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư.

Yêu cầu:

- Giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên quá trình đầu tư; bảo đảm có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp; phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát và đánh giá đầu tư.

- Việc giám sát và đánh giá đầu tư phải tuân thủ nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh.

Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư:

Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư theo lĩnh vực, phạm vi quản lý, thực hiện tổng hợp báo cáo theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 28/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; kiện toàn bộ máy thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đáp ứng yêu cầu, tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát đánh giá đầu tư cho các cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nhà đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đối tượng liên quan. Tổ chức hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi của sở, ngành và địa phương hoặc các dự án (đối với các chủ đầu tư) do mình quản lý.

Giám sát và đánh giá dự án đầu tư:

Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước:

- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2023 đối với 12 dự án, giám sát đột xuất, trực tiếp (nếu cần) tại các huyện, thành phố theo quy định hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Thời gian thực hiện: Từ Quý II-IV/2023.

- Các chủ đầu tư: Theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư theo trách nhiệm của chủ đầu tư và chịu sự theo dõi, giám sát, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

- UBND các huyện, thành phố: Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá dự án đầu tư do các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư và theo trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư kinh doanh:

- Thực hiện theo dõi thường xuyên thông qua hình thức báo cáo giám sát định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm tất cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- 17 dự án đầu tư kinh doanh được giám sát, đánh giá đầu tư:

+ Kiểm tra thực địa xác định khối lượng thực hiện của dự án; năng lực triển khai thực tế của Nhà đầu tư; việc triển khai thực hiện các mục tiêu, tiến độ, quy mô đã cam kết và các quy định trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

+ Việc chấp hành các quy định pháp luật về: Đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,...

- Thời gian giám sát: Từ quý II - III/2023

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

2
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1