image banner
 
Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
100/QĐ-UBND 31/01/2023
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình chăn nuôi và việc chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y, môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
69/NQ-HĐND 14/12/2022
Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
09/2022/NQ-HĐND 14/12/2022
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 và Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
62/NQ-HĐND 14/12/2022
Giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
68/NQ-HĐND 14/12/2022
Thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
63/NQ-HĐND 14/12/2022
Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 05 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Đào tạo; Y tế - Dân số; Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nội vụ
Lượt xem: 0
65/NQ-HĐND 14/12/2022
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
67/NQ-HĐND 14/12/2022
Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 0
64/NQ-HĐND 14/12/2022
Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
66/NQ-HĐND 14/12/2022
Phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh Đắk Nông năm 2021
Lượt xem: 0
1234