image banner
 
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
51/KH-UBND 02/02/2023
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
50/BC-UBND 01/02/2023
Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 03 , tuần 4
Lượt xem: 0
33/BC-UBND 16/01/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 02/2023
Lượt xem: 0
21/BC-UBND 11/01/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 01/2023
Lượt xem: 0
05/BC-UBND 05/01/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 52/2022 và nhiệm vụ tuần 01/2023
Lượt xem: 0
2113/QĐ-UBND 15/12/2022
Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023
Lượt xem: 0
2116/QĐ-UBND 15/12/2022
Về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0