image banner
Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
17/2023/QĐ-UBND 24/05/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
16/2023/QĐ-UBND 23/05/2023
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
15/2023/QĐ-UBND 05/05/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
14/2023/QĐ-UBND 05/05/2023
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
03/2023/QĐ-KTNN 28/04/2023
Bãi bỏ quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Lượt xem: 0
06/2023/QĐ-KTNN 28/04/2023
Bãi bỏ quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Lượt xem: 0
04/2023/QĐ-KTNN 28/04/2023
Bãi bỏ quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng KTNN
Lượt xem: 0
05/2023/QĐ-KTNN 28/04/2023
Bãi bỏ quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Tổng KTNN
Lượt xem: 0
13/2023/QĐ-UBND 28/04/2023
Quy định định mức giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12/2023/QĐ-UBND 25/04/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1234567