image banner
 
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
942/QĐ-TTg 15/06/2022
Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
749/QĐ-TTg 03/06/2022
Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 0
922/QĐ-BTTTT 20/05/2022
Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số
Lượt xem: 0
02/CT-TTg 26/04/2022
Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 0
146/QĐ-TTg 28/01/2022
Phê duyệt Đề án ‘ nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
01/CT-TTg 14/01/2022
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
Lượt xem: 0
20/2022/QĐ-TTg 22/07/2020
Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Lượt xem: 0
55-NQ/TW 11/02/2020
Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 0
17/NQ-CP 03/07/2019
Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020. định hướng đến năm 2025
Lượt xem: 0