image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
483/QĐ-BTTTT 29/03/2023
Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022
Quy định về định danh và xác thực điện tử
Lượt xem: 0
276/TB-VPCP 05/09/2022
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 0
253/TB-VPCP 20/08/2022
Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 0
942/QĐ-TTg 15/06/2022
Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
749/QĐ-TTg 03/06/2022
Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 0
922/QĐ-BTTTT 20/05/2022
Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số
Lượt xem: 0
02/CT-TTg 26/04/2022
Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 0
146/QĐ-TTg 28/01/2022
Phê duyệt Đề án ‘ nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
01/CT-TTg 14/01/2022
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
Lượt xem: 0
12