image banner
 
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
QDD/QĐ-UBND 21/03/2023
Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
329/QĐ-UBND 17/03/2023
Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm với chủ rừng
Lượt xem: 0
332/QĐ-UBND 17/03/2023
Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án về lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
317/KH-UBND 15/03/2023
Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
259/QĐ-UBND 03/03/2023
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
892/UBND-NNTNMT 02/03/2023
Triển khai Công điệnkhẩn số 1030/CĐ-BNN-TY ngày 26/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lượt xem: 0
255/QĐ-UBND 02/03/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
95/KH-UBND 22/02/2023
Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
94/BC-UBND 22/02/2023
Tình hình thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất tại Tiểu dự án 1 Dự án 3 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
98/KH-UBND 22/02/2023
Thực hiện Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12