image banner
 
Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
09/202/TT-BTC 28/02/2023
Quy định việc lập dự toán, quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 0
02/2023/QĐ-KTNN 09/02/2023
Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước
Lượt xem: 0
08/2023/TT-BTC 07/02/2023
Bãi bảo Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Lượt xem: 0
1/2023/QĐ-TTG 31/01/2023
Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19
Lượt xem: 0
02/2023/TT-BTC 06/01/2023
Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Lượt xem: 0