image banner
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
68/2023/NĐ-CP 07/09/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027
Lượt xem: 0
11/2023/QDD-KTNN 06/09/2023
Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
Lượt xem: 0
58/2023/TT-BTC 21/08/2023
Bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế -Dân số giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 0
2646/TT-TTTKQH 19/07/2023
Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 0
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 thangs8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
46/2023/TT-BTC 11/07/2023
Bãi bỏ Thông tư số 98/TT/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.
Lượt xem: 0
45/2023/TT-BTC 07/07/2023
Bãi bỏ các Thông tư liên tịch số 43/2027/TTLT-BTC-BGDDT ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các trường đào tạo công lập
Lượt xem: 0
10/2023/QĐ-KTNN 05/07/2023
Ban hành Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước
Lượt xem: 0
09/2023/QĐ-KTNN 02/06/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.
Lượt xem: 0
26/2023/NĐ-CP 31/05/2023
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Lượt xem: 0
123