image banner
Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
31/TB-HĐND 14/07/2023
Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
18/NQ-HĐND 06/07/2023
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
07/2023/NQ-HĐND 06/07/2023
Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
10/NQ-HĐND 06/07/2023
Giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
17/NQ-HĐND 06/07/2023
Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
12/NQ-HĐND 06/07/2023
Hỗ trợ kinh phí năm 2023 cho Hội Khuyến học tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
Lượt xem: 0
08/2023/NQ-HĐND 06/07/2023
Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
07/2023/NQ-HĐND 06/07/2023
Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
15/NQ-HĐND 06/07/2023
Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
16/NQ-HĐND 06/07/2023
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
Lượt xem: 0
1234567