image banner
 
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
08/KH-HĐND 15/03/2023
Tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
07/KH-HĐND 02/03/2023
Tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
01/TB-DĐBQH 06/01/2023
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội
Lượt xem: 0
02/LTD-HĐND 05/01/2023
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
01/TB-HĐND 05/01/2023
Thông báo kế luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
09/2022/NQ-HĐND 14/12/2022
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 và Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
62/NQ-HĐND 14/12/2022
Giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
68/NQ-HĐND 14/12/2022
Thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
63/NQ-HĐND 14/12/2022
Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 05 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Đào tạo; Y tế - Dân số; Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nội vụ
Lượt xem: 0
65/NQ-HĐND 14/12/2022
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
1234