STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
81 22/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016 - 2018" 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
82 21/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
83 18/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
84 15/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
85 20/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
86 17/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 14/12/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
87 16/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 14/12/2018 Active Lê Diễn
88 04/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
89 12/NQ-HĐND Nghị quyết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
90 11/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
91 10/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
92 09/NQ-HĐND Nghị quyết về chường trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
93 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đổi tên bon Phung thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông thành bon Đăk N'Jút 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
94 07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
95 06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
96 05/NQ-HĐND Tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đăk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
97 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
98 01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
99 02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
100 16/NQ-HĐND

Nghị quyết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh