Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 2156

Trong những năm qua, việc ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu đã từng bước chuyên nghiệp hóa trong hoạt động đấu thầu của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu của các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư bên mời thầu.Tuy nhiên, kết quả đã đạt được quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại thách thức: Thời gian trong đấu thầu kéo dài do các nguyên nhân chủ quan, hiệu quả đấu thầu chưa đạt được như kỳ vọng; các chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu (người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tư vấn đấu thầu…) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, quá trình thực hiện còn để xảy ra nhiều sai xót, vi phạm ở các khâu thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu, thẩm định và trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu…..

Đkịp thời khc phục tình trạng nêu trên, đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, chấn chỉnh công tác đu thầu trên địa bàn tỉnh, Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT, ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn về đu thu thực hiện các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Các chủ đầu tư, bên mời thầu

1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu thầu:

- Thực hiện nghiêm các trách nhiệm của mình, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định; thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu,... theo đúng biểu mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm dẫn đến xảy ra sai sót từ phía tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu có hành vi bị cấm trong đấu thầu. Quá trình thực hiện phải có sự giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư, không được phó mặc cho đơn vị tư vấn đấu thầu.

- Thực hiện nghiêm quy định về thời gian các bước trong đấu thầu; tuyệt đối không được chia dự án, dự toán mua sm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu để chỉ định thầu, cũng như đưa ra các tiêu chí không phù hợp với quy định gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu nhất định, tập trung nâng cao công tác quản lý giá, định mức, đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm trong quá trình đu thầu; cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu đđăng tải trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

- Kịp thời giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật Đấu thầu. Không giao đơn vị tư vấn đấu thầu thay mặt chủ đầu tư giải quyết và trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu. Không để phát sinh trường hợp xử lý kiến nghị chậm trhoặc xử lý không thấu đáo, không đúng quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài vượt cấp.

- Các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu đxảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu và trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và công khai thông tin trong đấu thầu:

- Tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 và quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thường xuyên giám sát việc triển khai đấu thầu qua mạng tại các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chđối với nhng gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và xử lý nghiêm chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành chtiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định.

Chủ tịch UBN tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị

- Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

- Người có thẩm quyền chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc rà soát giải quyết triệt để kiến nghị của nhà thầu theo quy định, tuyệt đối tránh tình trạng nhà thầu kiến nghị nhiều lần, nhiều cấp, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả gói thầu, uy tín của Chủ đầu tư và Người có thẩm quyền, cũng như quyền lợi hợp pháp của nhà thầu.

Trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xlý kiến nghị như xử lý chậm trễ hoặc xử lý không thấu đáo, không đúng quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xlý nghiêm, đảm bảo tính công bng, minh bạch của hoạt động đấu thầu, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, bên mời thầu cũng như nhà thầu theo quy định.

- Giao Sở Tài chính, các sở chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh trong công tác giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền, đặc biệt đối với các gói thầu sử dụng dự toán mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung theo phân cấp quản lý.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện thường xuyên công tác giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo dõi, tổng hợp tình hình vi phạm trong đấu thầu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1