image banner
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật tháng 5/2023
Lượt xem: 3526
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông; Quy định mới về thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;... là những thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tháng 5/2023. 

 

Anh-tin-bai

 

 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 05/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cụ thể như sau:

Anh-tin-bai

Bảng giá tính thuế tài nguyên làm cơ sở để: Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên; Cơ quan thuế tính toán, xác định mức thu, quản lý thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh; Tính tiền cấp quyền khai thác các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành vào ngày 05/5 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông.

Về chức năng, Sở Tài chính là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Về nhiệm vụ, Sở Tài chính có 22 nhiệm vụ chính: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; quản lý ngân sách nhà nước, quản lý vốn đầu tư phát triển…

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 23/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND về  Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quy chế này áp dụng đối với người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; gồm 06 chức danh sau:

1. Chỉ huy trưởng Quân sự.

2. Văn phòng - thống kê.

3. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).

4. Tài chính - kế toán.

5. Tư pháp - hộ tịch.

6. Văn hóa - xã hội.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, trách nhiệm. Đồng thời, quy trình tuyển dụng phải thực hiện theo đúng các bước đã đề ra.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 24/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Tại Điều 6 Đối với các Di tích quốc gia:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm quản lý di tích cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện có di tích trực tiếp quản lý.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao trực tiếp quản lý di tích thì Ủy ban nhân dân cấp huyện đó căn cứ vào giá trị, quy mô di tích trên địa / bàn, xây dựng Đề án về mô hình tổ chức quản lý di tích theo hướng bố trí kiêm nhiệm, không tăng thêm biên chế, tự trang trải kinh phí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tham gia quản lý cùng địa phương. cấu, thành phần của mô hình tổ chức quản lý di tích gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể có liên quan của cấp huyện”.

Tại Điều 8 Các hoạt động quản lý di tích bao gồm: Tổ chức kiểm kê di tích; Tổ chức lập hồ sơ xếp hạng di tích; Tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích; Quản lý nguồn thu, chi của di tích; Quy hoạch di tích; …

Bên cạnh đó, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản, điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Cụ thể: Thay thế cụm từ “chính quyền địa phương” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại Điều 5; Thay thế cụm từ “chính quyền địa phương” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại Điều 5;... Bãi bỏ Điều 4 tại Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Quy định mới về thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Để thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể, ngày 30/5/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa các nội dung sau:

1. Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân.

2. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện là thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện quyết định trên.

Ngoài ra, cần lưu ý, trường hợp hồ sơ xác định giá đất cụ thể đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông) trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, hoàn thiện phương án giá đất cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

Đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2742/UBND-KT về đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2023.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước.

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa và các huyện phối hợp cùng Công ty Điện lực Đắk Nông triển khai ngay các nội dung:

Công ty Điện lực Đắk Nông xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và cả năm 2023; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung vướng mắc, khó khăn để tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời; đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn, Công ty Điện lực Đắk Nông phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng và chỉ đạo các Điện lực khu vực làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Công ty Điện lực Đắk Nông, các cơ thông tấn, báo chí chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Nông, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 344
  • Hôm nay: 7,965
  • Trong tuần: 75,510
  • Tất cả: 13,680,817