Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 01 - 05/01/2024)
Lượt xem: 186
Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh; xếp hạng di tích cấp tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2024... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 01 - 05/01/2024).

Anh-tin-bai

Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh

Ngày 03/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh. (Có Chương trình chi tiết kèm theo).

Chương trình nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2024, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình công tác; tập trung nguồn lực, lập kế hoạch và triển khai xây dựng các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Căn cứ thời gian trình quy định tại Chương trình công tác năm 2024, các sở, ban, ngành, địa phương chủ trì thực hiện phải trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Định kỳ ngày 25 hàng tháng, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố Gia Nghĩa phải báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình công tác gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung phát sinh, các cơ quan kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình công tác bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng thực hiện Chương trình công tác này đề xuất xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện không đúng tiến độ, chất lượng; không đến kết quả cuối cùng các nhiệm vụ được giao (nếu có) và đánh giá kết quả công tác của Thủ trưởng và tập thể các cơ quan, đơn vị vào cuối năm 2024.

Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 11/TB-VPUBND vào ngày 03/01/2024 về những kết luận tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023.

Cụ thể, nhằm phát huy lợi thế, chủ động liên kết, hợp tác, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh Đắk Nông, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt quan điểm, mục tiêu và nội dung đã được nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tiếp tục đổi mới công tác thông tin, truyền thông, từ đó thống nhất nhận thức, hành động. Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào hoạt động của các cấp Hội, đặc biệt ủng hộ chính quyền các cấp trong công tác triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia ... giúp người dân nhận thức đúng đắn quyền lợi và trách nhiệm của mình, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

3. Tập trung nguồn lực để thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Hỗ trợ và khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp như một nguồn nguyên liệu tái tạo, thân thiện với môi trường.

4. Thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp, hướng dẫn cho nông dân thực hành chuyển đổi số, góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nền tảng số trong chuỗi sản xuất - chế biến - kinh doanh nông sản, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, hướng - tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người nông dân hiện đại.

5. Thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc, các giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn; giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn, xây dựng nông thôn xanh.

6. Tiếp tục đổi mới tổ chức, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển thị trường trong nước và nâng cao giá trị xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. 

7. Tập trung tuyên truyền, vận động làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nông dân, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt tham gia thành lập mới các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp, tham gia liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm. Các cấp Hội cần làm tốt vai trò là trung tâm, là đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp, nhà nước, ngân hàng, nhà khoa học, nhà phân phối và nông dân; khai thác tổng hợp các nguồn lực để đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân.

 8. Các Sở, Ban, ngành, địa phương phải thấy được trách nhiệm của mình với nông dân, Hợp tác xã và kinh tế tập thể. Tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giúp việc tiêu thụ nông sản thuận lợi; tập trung hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, liên kết "4 nhà"; hỗ trợ nông dân, Hợp tác xã xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, mã số vùng trồng/chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng sản phẩm.

9. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm sản và liên kết nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị nông sản, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

10. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, góp phần giải quyết căn bản vấn đề tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao năng lực cung cấp thông tin, dự báo thị trường, tổ chức cho nông dân sản xuất, tiếp nhận thông tin thị trường, không rơi vào tình trạng được mùa - rớt giá, thừa, thiếu cục bộ.

11. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường, bảo vệ, phát triển rừng, giảm phát thải khí nhà kính gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh. Quy hoạch và quản lý quy hoạch liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, gắn với thị trường, năng lực và đầu tư, lao động, công nghệ, có cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy thực hiện tốt các quy hoạch.

12. Nông dân cần phải thay đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy làm kinh tế nông nghiệp, tư duy về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác. Phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu, gắn với chuỗi giá trị ngành hàng. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. 

13. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái.

14. Tiếp tục duy trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân, hàng năm ít nhất 01 lần. Theo đó, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa phải tổ chức Hội nghị đối thoại hàng năm; chính quyền các cấp phải nắm rõ những khó khăn, vướng mắc và tâm tư nguyện vọng của nông dân, để giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề theo thẩm quyền, vừa giải quyết các vấn đề cấp bách, tình thế, vừa giải quyết các vấn đề chiến lược lâu dài.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Quảng cáo và Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến đã ký ban hành Quyết định số 12-QĐ-UBND vào ngày 04/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Quảng cáo và Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (Chi tiết Danh mục kèm theo). 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự, quy trình thực hiện vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Xếp hạng di tích cấp tỉnh 

Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử khu vực Đồn Biên phòng Bu Prăng (bon Đắk Huýt và bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Khu vực bảo vệ Di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích tại Hồ sơ Di tích.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác pháp lý đối với nội dung, hồ sơ do đơn vị trình.

UBND huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Trực trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa

Triển khai Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đặt tên Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan tổ chức việc đặt tên Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là Quảng trường 23/3 bằng hình thức phù hợp, trang trọng, thiết thực (như tổ chức công bố, lắp đặt biển tên Quảng trường 23/3...). Lưu ý: Thiết kế biển tên Quảng trường 23/3 có diện tích, chất liệu phù hợp, hài hòa với tổng thể cảnh quan chung, góp phần tạo mỹ quan đô thị Gia Nghĩa văn minh, hiện đại.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc cung cấp thông tin về việc đặt tên Quảng trường 23/3 đến các cơ quan truyền thông để tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của tên gọi, giá trị sử dụng... của Quảng trường 23/3 đối với Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo bảo đảm theo yêu cầu.

Quy định mức hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/UBND-KGVX về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và một số đối tượng khác; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp làm nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (gửi kèm); Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

Đối tượng là các cá nhân hưởng lương, trợ cấp, phụ cấp hàng tháng quy định tại mục II Phụ lục I, mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND chi hỗ trợ theo danh sách bảng thanh toán tiền lương của tháng gần nhất trước tết Nguyên đán hằng năm. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12 mục II Phụ lục I; khoản 8 mục II Phụ lục II chi hỗ trợ theo thực tế phát sinh.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chỉ hỗ trợ tiền mặt, mua và đóng gói hiện vật phục vụ cho các Đoàn của tỉnh đi thăm chúc tết Nguyên đán cho các cơ quan, đơn vị quy định tại: khoản 1, khoản 2 (trừ Trung tâm y tế các huyện, thành phố), khoản 3, khoản 5 mục I Phụ lục I; các đối tượng quy định tại khoản 11 mục II phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức chỉ hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các tập thể cơ quan, đơn vị quy định tại mục I Phụ lục II; các cá nhân quy định tại mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm chỉ hỗ trợ đối với các đối tượng do đơn vị quản lý quy định tại khoản 8 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND. d) Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm chi hỗ trợ đối với các đối tượng là bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh quy định tại khoản 12 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán các đơn vị quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7 mục I Phụ lục I; đại diện gia đình có thân nhân (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con) đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 quy định tại khoản 10 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán các đơn vị quy định tại khoản 8 mục I Phụ lục I; đại diện gia đình có thân nhân là cán bộ, chiến sĩ Đội trinh sát ngoại biên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông quy định tại khoản 10 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán các đơn vị quy định tại khoản 9 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chỉ hỗ trợ tết Nguyên đán cho các đối tượng quy định tại khoản 9 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán Trung tâm y tế các huyện, thành phố quy định tại khoản 2 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thành phố quy định tại khoản 10 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các đơn vị quy định tại khoản 11, khoản 12, khoản 13 mục I Phụ lục I và chọn 6 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu quy định tại khoản 14 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các đơn vị: Công ty Điện lực Đắk Nông; Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà (thực hiện vệ sinh môi trường tại thành phố Gia Nghĩa); Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông và chọn 10 Doanh nghiệp tiêu biểu quy định tại khoản 14 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang; các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chi hỗ trợ tết Nguyên đán cho đối tượng cá nhân đơn vị quản lý quy định tại mục II Phụ lục I ban hành kèm theo 23/2023/NQ-HĐND…

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2024

Ngày 05/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

Kế hoạch đề ra nhằm mục đích: Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ vững ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước. Kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng và các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội.

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là “Thông tin minh bạch – tiêu dùng an toàn".

UBND tỉnh yêu cầu cần xác định công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sâu sát đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024, trong đó tập trung vào các khoản thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương Lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường; đặc biệt vào tháng của Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 3 năm 2024...

N.N

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1