image banner
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày (04 - 08/9/2023)
Lượt xem: 1081
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Thành lập Tổ điều phối vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông; Tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày (04 - 08/9/2023).

Anh-tin-bai

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan; có trụ sở làm việc tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí để hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chức năng của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông là trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phối hợp với các đơn vị hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp…

Thành lập Tổ điều phối vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông

Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều phối vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông.

Mục đích thành lập Tổ điều phối vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông là để để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng Tây Nguyên, gồm các thành viên như sau:

Tổ trưởng: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các tổ phó:

- Giám đốc Sở Giao Thông vận tải - Tổ phó thường trực;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trưởng Ban Dân tộc.

Các thành viên:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Công Thương; Tài chính; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Nội vụ; Tư pháp;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng Tây Nguyên; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng;

Tổng hợp các nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp và các đơn vị cơ sở;

Theo dõi, đôn đốc và giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của địa phương trong vùng Tây Nguyên; tổng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối liên kết vùng Tây Nguyên.

Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông có thể thuê, đặt bài nghiên cứu các chuyên gia tư vấn, nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

Về tổ chức và hoạt động của Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông:

Tổ trưởng: Quyết định triệu tập, chủ trì, điều hành các cuộc họp của Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông. Trong trường hợp cần thiết, thể ủy quyền cho Tổ phó triệu tập và chủ trì một số cuộc họp của Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông.

Các Tổ phó: Giúp Tổ trưởng tổ chức các phiên họp, chỉ đạo các hoạt động của Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông; xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công.

Các thành viên: Chủ động theo dõi, chỉ đạo xử lý các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn của đơn vị mình; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; Xem xét, có ý kiến về các nội dung thuộc lĩnh vực do Sở, Ban, ngành, địa phương quản lý. Các thành viên Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chung về kết quả xử lý của Tổ điều phối tỉnh Đắk Nông và trách nhiệm cá nhân liên quan đến lĩnh vực phụ trách, nhiệm vụ được Tổ trưởng giao…

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Ngày 08/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Sở Xây dựng công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và xây dựng quy trình nội bộ điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính được ban hành.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại các Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Quyết định số 1703/QĐ- UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể như sau:

Anh-tin-bai

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xóa Danh mục thủ tục hành chính khỏi Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5239/UBND-KT về việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, công tác rà soát, xây dựng quy hoạch huyện, xã nông thôn mới chưa được thực hiện, dẫn đến không đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện các quy hoạch gắn với việc thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới, giúp bộ mặt nông thôn có những khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, cơ cấu lại ngành công nghiệp phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn chuyển biến, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn, phấn đầu thực hiện mục tiêu, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra, đảm bảo giải ngân nguồn vốn được giao. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4967/UBND-NNTNMT ngày 24/8/2023 về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng và đạt chỉ tiêu xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 và các huyện phấn đấu đạt chuẩn hồng thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng quy hoạch nông thôn mới cấp huyện, cấp xã theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo tính bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Hoàn thành trong năm 2023.

Giao các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa xây dựng quy hoạch nông thôn mới cấp huyện, cấp xã đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch của các ngành, quy hoạch của địa phương, tránh sự chồng chéo giữa các quy hoạch, không phù hợp với chỉ tiêu được phân bổ tại các quy hoạch đã được phê duyệt.

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa. Báo cáo các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để kịp thời xử lý theo quy định.

Đối với việc giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh có Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ như sau:
Đề cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch cam kết, phấn đấu giải ngân trên 95% tổng kế hoạch vốn năm 2023. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 7315/UBND-KT ngày 15/12/2022; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các chỉ đạo, Kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại các Phiên họp thường kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, liên vùng,...; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban ngành và địa phương.

Quyết liệt, chủ động phối hợp, xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án được kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền, trong đó cần phải tập trung giải quyết đúng các điểm nghẽn, nút thắt và phải có kết quả cuối cùng. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết tham mưu UBND tỉnh làm việc với các bộ, ngành trung ương để giải quyết vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền địa phương.

Các Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện và thành phố trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy Gia Nghĩa chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân để có sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng kịp thời triển khai thi công các dự án theo tiến độ. Trường hợp cần thiết, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án được triển khai trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án cấp thiết cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh nằm trong khu vực quy hoạch bô xít nhưng chưa có nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án khai thác bô xít. Theo dõi, triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan. Các cơ quan có liên quan sớm rà soát, hoàn thành các thủ tục pháp lý về các mỏ vật liệu, bãi đổ thải để phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tạo nguồn nhập tabmis cho các dự án dự án đầu tư từ nguồn sử dụng đất, xổ số kiến thiết.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì:

Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, đẩy mạnh các nguồn thu. Kịp thời nhập vốn trên hệ thống Tabmis cho các dự án đầu tư từ nguồn sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tham mưu điều chỉnh vốn đối với những dự án đã nhập nguồn nhưng chưa có khối lượng để ưu tiên cân đối cho các dự án đã có khối lượng để giải ngân.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải pháp cân đối, phân bổ nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn để giải ngân. Trường hợp dự báo đến cuối năm thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch đã đề ra, Sở Tài chính thông báo dự kiến số liệu thu tiền sử dụng đất năm 2023 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND điều chỉnh vào kỳ họp HĐND cuối năm 2023.

Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến tình hình, kiểm soát để đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả nguyên, vật liệu đầu vào, đặc biệt là xăng, dầu, sắt thép, vật liệu xây dựng và cung ứng điện.

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp với diễn biến giá thị trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục theo dõi hướng dẫn của các Bộ ngành trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thủ tục liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên liệu đá, cát, đất, sỏi phục vụ dự án đầu tư công.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính giải quyết kịp thời vướng mắc trong định giá đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ các Chương trình mục tiêu Quốc gia khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định theo hướng tạo điều kiện thực hiện nhanh, hiệu quả các nội dung 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn của các Chương trình.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 theo quy định tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8.

Tăng cường công tác giám sát đầu tư để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ, xử lý.

Chủ động theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn này của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện./.

Tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023


Nhằm thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu năm 2023, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, lành mạnh, thiết thực; ngày 08/9/2023 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 578/KH-UBND tổ chức Tết Trung thu năm 2023.

Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện, định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các đồ chơi truyền thống; thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, có thêm cơ hội được phát triển bình đẳng. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu nguy cơ bị xâm hại, tai nạn thương tích.

Các hoạt động trọng tâm của Tết Trung thu năm 2023, gồm:

Tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm”

- Tên gọi: Chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2023”.

- Thời gian: Dự kiến 19h00’, thứ Năm, ngày 28/9/2023 (tức ngày 14/8 AL).

- Địa điểm: Trung tâm huyện Tuy Đức (địa điểm cụ thể do UBND huyện bố trí).

- Chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Tuy Đức.

Huy động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em

Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước; huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà, học bổng và tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em; trong đó quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Trẻ em), trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

Tăng cường và đổi mới các hình thức truyền thông để tạo cơ hội cho trẻ em được tiếp cận với những thông tin phù hợp với độ tuổi, giới tính, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em nhằm bảo đảm các quyền trẻ em.      

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất và cấp phát pano, áp phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em; hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến Tổng đài 111 và các cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em

Các Sở, Ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, các điểm vui chơi tại cộng đồng, đơn vị, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh.

Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như: Tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm, tặng quà, học bổng, tọa đàm, cắm trại... cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; tạo điều kiện cho trẻ có dịp giao lưu, vui chơi và tham gia các hoạt động bổ ích.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, không phù hợp lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh giao:

(1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Đức và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2023”, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong Đêm hội trăng rằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả.; triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền (treo băng rôn, khẩu hiệu, thông điệp…) nhân dịp Tết Trung thu năm 2023 tại các trục đường chính trên địa bàn một số huyện, thành phố; ...

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt các hoạt động vui Tết trung thu cho trẻ em gắn với các hoạt động trong năm học mới đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, an toàn, hiệu quả, không phô trương hình thức; định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho trẻ em, đảm bảo trẻ em được vui chơi lành mạnh, an toàn.

(3) Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh, chịu trách nhiệm về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Trung thu.

(4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em bảo đảm an toàn cho trẻ em; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các cơ sở kinh doanh đồ chơi, sản phẩm độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

(5) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em, ý nghĩa nhân văn về Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; tuyên truyền công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

(6) Công an tỉnh điều tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em và các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em.

(7) Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành Đoàn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức Tết Trung thu và chăm lo cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

(8) Các Sở, Ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động vui đón Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em tại các bon, buôn kết nghĩa, trẻ em là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị thiết thực, an toàn, lành mạnh.

(9) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức, bố trí kinh phí và phân công trách nhiệm cho từng phòng, ban, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực cho trẻ em tại địa phương bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích; huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ để tổ chức các hoạt động thăm tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tích cực vận động đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em để giúp đỡ trẻ em tại địa phương; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại gia đình, nhà trường, cộng đồng; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; đăng tải, phổ biến Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với điều kiện địa phương, đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 30° - 32° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 71
  • Hôm nay: 3,878
  • Trong tuần: 35,879
  • Tất cả: 14,355,316