Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 08 - 12/01/2024)
Lượt xem: 150
Triển khai công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 4, tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 08 - 12/01/2024). 

Anh-tin-bai

Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gồm chủ sở hữu công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1. Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 như sau:

Anh-tin-bai

2. Mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông được tính bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa.

3. Mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu được tính theo Biểu sau:

Anh-tin-bai

Giá quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 áp dụng đối với từng biện pháp tưới nước, tiêu nước, cấp nước và được tính từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ đến vị trí công trình thủy lợi đầu mối ở vị trí khởi đầu.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định này là giá không có thuế giá trị gia tăng.

UBND tỉnh giao:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện kiểm tra, rà soát và xác nhận diện tích tưới, tiêu, cấp nước hàng năm, do đơn vị quản lý cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi lập.

UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị quản lý, cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi tiến hành rà soát, xác nhận diện tích tưới, tiêu, cấp nước hàng năm.

Đơn vị quản lý, cung ứng dịch vụ thủy lợi: Rà soát, lập bảng kê diện tích tưới, tiêu, cấp nước hàng năm do đơn vị mình quản lý, khai thác. Lập kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước theo từng diện tích, biện pháp tưới, tiêu, cấp nước. Quản lý và sử dụng tiền thu được từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đúng các quy định hiện hành.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Điều 3 được áp dụng cho cả năm ngân sách 2024; căn cứ Luật Giá có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trường hợp các văn bản của Bộ Tài chính về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi có thay đổi, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đã ký Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại: Phụ lục I.

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại: Phụ lục II.

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiên: Phụ lục III.

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên: Phụ lục IV.

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác: Phụ lục V.

Bảng giá tính thuế tài nguyên làm cơ sở để: Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên; cơ quan thuế tính toán, xác định mức thu, quản lý thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh; tính tiền cấp quyền khai thác các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 bao gồm: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, các Chi cục Thuế Khu vực; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hàng năm phù hợp với biến động của thị trường, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành…

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có chức năng hoạt động kinh doanh liên quan đến tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Quyết định này; kịp thời thông báo Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này không còn phù hợp.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thực hiện theo dõi, rà soát và kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp có biến động về giá hoặc có bổ sung các loại tài nguyên thuộc phạm vi quản lý có phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2024 và thay thế Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 4, tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 4, diện tích 509,3 m2 tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 4, diện tích 509,3 m2 tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là: 819.145.000 đồng. Trong đó:

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 749.994.000 đồng.

- Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản gắn liền với đất: 69.151.000 đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đắk Nia và các đơn vị liên quan làm việc với ông Tăng Ngọc Linh (người trúng đấu giá) đề nghị sớm di dời (Trạm biến áp, đường dây điện và trụ điện) đã bán đấu giá, để có cơ sở triển khai thực hiện công tác bán đấu giá thửa đất nêu trên theo quy định.

Căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo phương án đã được phê duyệt.

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã ký ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND vào ngày 09/01/2024 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như sau:

- Hộ nghèo: Có 8.838 hộ, 43.417 khẩu, chiếm tỷ lệ 5,18%.

- Hộ cận nghèo: Có 11.197 hộ, 52.156 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,57%. (Có biểu tổng hợp chi tiết đính kèm)

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo danh sách Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 122/BTNMT-BTĐD ngày 09/01/2024 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã; ngày 10/01/2024, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 175/UBND-NNTNMT với các ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Công an tỉnh; các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông theo chức năng nhiệm vụ triển khai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã tại Văn bản nêu trên; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nội dung cụ thể như sau:

Quyết định này quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chỉ trả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là chi trả chính sách trợ giúp xã hội).

Áp dụng với đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng tăng, giảm, truy lĩnh và mai táng phí); hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; người giám hộ, người được ủy quyền; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức dịch vụ chi trả và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội.

Phương thức chi trả: Qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử (sau đây gọi là phương thức điện tử) và phương thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, cụ thể:

Đối với phương thức điện tử: Chi trả vào tài khoản của đối tượng hoặc tài khoản của người giám hộ hoặc người được ủy quyền.

Đối với phương thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho đối tượng tại các điểm chi trả hoặc chi trả theo địa chỉ (tại nhà đối tượng) đối với các đối tượng đặc thù như người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi không thể đi lại để nhận tiền tại các điểm chi trả, không có người ủy quyền.

Mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả bằng phương thức điện tử: Khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ miễn phí dịch vụ, hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; trường hợp có thu phí thì mức thu phí dịch vụ không quá 0,5% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả bằng phương thức tiền mặt: Tối đa không quá 1,6% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các phường, thị trấn và tối đa không quá 1,8% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các xã.

Kinh phí thực hiện chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách của địa phương.

Thủ tục thanh quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; việc lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả phù hợp với điều kiện chi trả tại địa phương.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ chi trả. Nội dung hợp đồng phải nêu rõ: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên; phương thức chi trả (gồm phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện từ do pháp luật quy định hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt); cách thức chuyển tiền, thời hạn chuyển tiền, thời hạn thanh quyết toán; quy trình, số điểm rút tiền mặt; mức chi phí chi trả theo thực tế; kiểm tra, giám sát; xử lý trường hợp hưởng sai và các thỏa thuận khác có liên quan. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý tranh chấp hợp đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật, đánh giá định kỳ chất lượng cung cấp dịch vụ.

Đối với chi trả điện tử phải bảo đảm hạ tầng và công nghệ triển khai chi trả, thực hiện đa dạng hóa phương thức chi trả tài khoản số, tài khoản ngân hàng; đảm bảo mạng lưới chi trả tại cấp xã.

Đối với chi trả bằng tiền mặt bảo đảm yêu cầu có kinh nghiệm, có mạng lưới điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn, đảm nhiệm được việc chi trả tại nhà cho một số đối tượng đặc thù, bảo đảm kịp thời và an toàn trong việc chi trả.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, tổ chức dịch vụ chi trả tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc chi trả, kịp thời giải quyết các kiến nghị của đối tượng…

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách theo phân cấp ngân sách hiện hành; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách để thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật…

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi đăng ký và sử dụng tài khoản Mobile Money. Triển khai đến cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các nội dung về chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân cho đối tượng bảo trợ xã hội, người giám hộ, người nhận ủy quyền đủ điều kiện được cấp Căn cước công dân. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về đối tượng bảo trợ xã hội phục vụ cho công tác chi trả bằng phương thức điện tử…

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông: Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thực hiện quy trình, thủ tục chi trả về chính sách trợ giúp xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ, đồng thời thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ chi trả cho đối tượng thụ hưởng, hoặc thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân của đối tượng mở tại ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông: Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng chính sách trợ giúp xã hội nhận tiền qua tài khoản…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho đối tượng về phương thức thanh toán điện tử…

Tổ chức dịch vụ chi trả:

Ký kết hợp đồng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền về chi trả chính sách trợ giúp xã hội; giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc chi trả bằng phương thức thanh toán điện tử và tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng nhận chính sách qua tài khoản.

Thu thập thông tin hồ sơ mở tài khoản (căn cước công dân và số định danh cá nhân, số điện thoại, số tài khoản,...) để thực hiện việc mở tài khoản thanh toán cho đối tượng. Triển khai thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản số. Hàng tháng, chủ động phối hợp với đơn vị liên quan mở tài khoản cho đối tượng phát sinh tăng thêm. Hướng dẫn cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền sử dụng tài khoản an toàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký ban hành 02 Quyết định số 42/QĐ-UBND và Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen lần lượt cho: 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 40 năm xây dựng và phát triển xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (17/01/1984 - 17/01/2024); 04 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023. (Có danh sách kèm theo).

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen do ngân sách Nhà nước tỉnh chi theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024; ngày 10/01/2024 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa gương điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian, hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác…

Kế hoạch đề ra yêu cầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành và địa phương.

Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 và những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến ở các cấp.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bám sát vào Chuyên đề năm 2024 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11/2024 việc thực hiện Kế hoạch này.

Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2024; phát hiện, viết đăng tin, bài về cách làm hay, gương điển hình, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 199/UBND-NC về việc triển khai công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phát huy kết quả đạt được, khắc phục tình trạng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp, giải quyết hồ sơ quá hạn cao. Gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC; đưa kết quả thực hiện công việc vào xếp loại hàng tháng, quý, năm và lấy kết quả để xếp loại cuối năm. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên để xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, những sáng kiến, đổi mới trong cải cách TTHC.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Ngày 11/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (Có Phụ lục I và II chi tiết kèm theo).

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự, quy trình thực hiện vào Cơ sở Dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định này thay thế thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

N.N

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1