Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (Từ ngày 08 - 12/4/2024)
Lượt xem: 82
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Ghi danh liệt sĩ hy sinh tại Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’răng; phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật trong tuần của UBND tỉnh (Từ ngày 08 - 12/4/2024).

Anh-tin-bai

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 08/04/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân, cụ thể:

Học sinh Nguyễn Anh Dũng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.

Ông Nguyễn Đình Khương, Tổ trưởng Tổ Tin học - Giáo vụ, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đã có thành tích trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen do ngân sách nhà nước tỉnh chi theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Ghi danh liệt sĩ hy sinh tại Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’răng

Ngày 09/04/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Ghi danh liệt sĩ hy sinh tại Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’răng (giai đoạn 1)" tại bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Ghi danh liệt sĩ hy sinh tại Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P'răng (giai đoạn 1)" (sau đây gọi là Dự án) của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại tại bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án được quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, tích hợp cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; phối hợp với UBND huyện Tuy Đức thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh

Nhằm đánh giá chất lượng người học theo mục tiêu giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND vào ngày 09/04/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6:

Đối với trường THCS: là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. Công tác tuyển sinh thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.

Đối với trường THPT Dân tộc bán trú, học sinh bán trú: công tác thực hiện như trường THCS. Ngoài ra, thực hiện việc xét duyệt kết quả theo đúng quy định tại Nghị định số 116/20216/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT.

Các trường Phổ thông dân tộc nội trú: Thực hiện theo phương thức xét tuyển và cử tuyển trên cơ sở chỉ tiêu phân bố về các xã, phường, thị trấn và theo Điều 9 Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT.

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10: Là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi quy định theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

Trường trung học phổ thông và trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh: Thực hiện theo phương thức thi tuyển (thi bắt buộc 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Anh văn và môn chuyên); tuyển sinh các lớp chuyên: Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí.

Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N'Trang Lơng thực hiện tuyển sinh theo phương thức thi kết hợp với xét tuyển; thi viết môn Toán và môn Ngữ văn.

Thời gian tuyển sinh:

Đối với các đơn vị tổ chức xét tuyển: Hoàn thành trong tháng 7/2024.

Đối với các đơn vị tổ chức thi tuyển: Từ ngày 06 - 08/6/2024 (Lịch thi chi tiết do Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo).

Công tác tổ chức tuyển sinh hoàn thành trước ngày 31/7/2024.

Chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông thực hiện theo khoản 1 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.

Tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện theo khoản 2 Điều 11 Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định có liên quan để quy định cụ thể chế độ ưu tiên đối với tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Về địa bàn tuyển sinh cấp trung học phổ thông:

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh; Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N'Trang Lơng tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện tuyển sinh trên địa bàn toàn huyện (chi tiết theo Phụ lục I, II).

Các trường trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học tuyển sinh theo địa bàn quy định tại Quyết định này (chi tiết theo Phụ lục III).

Về chỉ tiêu tuyển sinh, Quyết định nêu rõ như sau:

Cấp trung học cơ sở:

Tổng số chỉ tiêu các trường trung học cơ sở: 50.250 học sinh;

Chỉ tiêu lớp 6 của các trường trung học cơ sở: 13.728 học sinh;

Chỉ tiêu lớp 6 của các trường dân tộc nội trú: 245 học sinh.

Cấp trung học phổ thông:

Tổng số chỉ tiêu của các trường trung học phổ thông: 25.052 học sinh;

Chỉ tiêu lớp 10: 8.997 học sinh, trong đó bao gồm 420 học sinh lớp 10 các trường dân tộc nội trú. (Chi tiết theo Phụ lục IV, V, VI)

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024

Ngày 10/04/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.

Kế hoạch đề ra nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Tiến trình thực hiện kế hoạch như sau:

Xây dựng Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 và phân công tổ chức triển khai thực hiện tại tất cả các tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức phổ biến triển khai Tháng hành động: Từ 10/4 đến 15/4/2024.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra: Từ 15/4 đến 15/5/2024.

Báo cáo, tổng kết sau khi kết thúc đợt triển khai Tháng hành động, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các cấp và các Ban, ngành, đoàn thể liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Y tế trước ngày 20/5/2024  để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày 10/04/2024, UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự, quy trình thực hiện đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 04 (bốn) thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

N.N

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1