Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày (13 - 17/11/2023)
Lượt xem: 137
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Tặng Thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2024;  cấm 02 công ty không được tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 03 năm... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 13 - 17/11/2023).

Anh-tin-bai

Triển khai Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 15/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đã ký Công văn số 6978/UBND-NN-TNMT về việc triển khai Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời kỳ quy hoạch và bổ sung một số điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3013/STNMT-KSTNN ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh (văn bản đính kèm); UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung: Công bố, công khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ- - HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Triển khai thực hiện khoanh định điều chỉnh, bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và xây dựng Kế hoạch, Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với sung khu vực phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa cập nhật, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đối với 43 mỏ đất làm vật liệu san lấp tại Nghị quyết nêu trên.

Giao các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời kỳ quy hoạch và bổ sung một số điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định. Trường hợp có những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa báo cáo, đề xuất về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định cấm 02 Công ty không được tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 03 năm

Tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND ban hành ngày 15/11/2023, UBND tỉnh cấm Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, địa chỉ tại số 32, Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đấu thầu các gói thầu hoặc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong vòng 03 năm do hành vi chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên tại gói thầu 02XL: San lấp và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm, hạng mục công trình; San nền và bảo vệ mái dốc thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài Khu công nghiệp Nhân Cơ, vi phạm Điểm a, Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND ban hành ngày 15/11/2023, UBND tỉnh cấm Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai có địa chỉ tại số 169 Lê Đại Hành, phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai; tham gia đấu thầu các gói thầu hoặc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong vòng 03 năm do hành vi chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên tại gói thầu 02XL: San lấp và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm, hạng mục công trình; San nền và bảo vệ mái dốc thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài Khu công nghiệp Nhân Cơ, vi phạm Điểm a, Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đăng tải Quyết định xử lý vi phạm của UBND tỉnh trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Khoản 4, Điều 90 Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 8033/TB-BNN-VP ngày 06/11/2023 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 176/TTr-SNN ngày 09/11/2023 về việc đề nghị ban hành Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 (văn bản đính kèm), ngày 15/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6979/UBND-NN-TMNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa giám sát tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động, thực vật nội địa tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn tỉnh; duy trì chế độ trực 24/24h tại các Chốt Kiểm dịch đầu mối giao thông; các Kiểm dịch viên thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thực hiện nghiêm báo cáo dịch bệnh động vật trên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật (VAHIS). Tập trung, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật theo quy định.

Thành lập đoàn công tác học hỏi các địa phương trọng điểm về chăn nuôi, dịch bệnh để tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kinh phí hỗ trợ triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán các loại thuốc, vắc xin thú y, hóa chất tại các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, các cơ sở hành nghề thú y trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Sở Tài chính: Xem xét cân đối, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về nguy cơ, mức độ nguy hiểm của các loại dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải quan các cửa khẩu: Bu Prăng, Đắk Peur và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật, đặc biệt là động vật hoang dã vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật, động vật hoang dã nhập lậu trái phép, để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh): Chủ động triển khai các hoạt động, giải pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực chia sẻ thông tin, dữ liệu với cơ quan thú y các cấp theo quy định.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Khẩn trương rà soát, tổ chức có hiệu quả công tác tiêm phòng các loại vắc xin, tiêu độc khử trùng theo Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, đảm bảo tỷ lệ bảo hộ miễn dịch đối với các bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh Dại. Khuyến cáo người chăn nuôi chủ động tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi, đặc biệt là các loại vắc xin Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa và qua lại giữa các đường mòn, lối mở giáp ranh với các huyện, tỉnh lân cận; xử lý nghiêm việc mua bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật không đúng quy định. Tăng cường giám sát đàn vật nuôi trên địa bàn để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý ngay khi phát hiện dịch bệnh phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật bệnh, tổn dịch bệnh lây lan, báo cáo tin thời đầy đủ.

Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa và qua lại giữa các đường mòn, lối mở giáp ranh với các huyện, tỉnh lân cận; xử lý nghiêm việc mua bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật không đúng quy định.

Tăng cường giám sát đàn vật nuôi trên địa bàn để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý ngay khi phát hiện dịch bệnh phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan; báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng về dẫn thi hành Luật.

Bố trí các nguồn lực, kinh phí để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 theo thẩm quyền.

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, giai đoạn thực hiện kế hoạch từ năm 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 15/11/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, giai đoạn thực hiện kế hoạch từ năm 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, giai đoạn thực từ năm 2023 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, các nhiệm vụ đã được cấp kinh phí đang triển khai theo Quyết định số 835/QĐ- UBND nêu trên tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tặng Thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc tặng Thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Triển khai, thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; xét Công văn số 3042/STNMT-KSTNN ngày 14/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (có văn bản đính kèm); ngày 16/11/2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7002/UBND-NNTNMT với các ý kiến chỉ đạo về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia như sau:

Giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản bô xít và thực hiện dự án đầu tư tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Không thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa cập nhật, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch khoáng sản có liên quan phù hợp với quy hoạch khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng thẩm quyền; tiếp nhận, quản lý hồ sơ khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao theo quy định; cập nhật thông tin, tài liệu có liên quan về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trong phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo yêu cầu.

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1