Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 18 - 22/9/2023)
Lượt xem: 908
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023; triển khai ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 18 - 22/9/2023.

Anh-tin-bai

 

Triển khai thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính

Ngày 18/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5450/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính. 

Để việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021- 2025 được thống nhất, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu và cập nhật các nội dung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các văn bản có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định (trong đó lưu ý các nội dung quy định để thực hiện các nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm quyền giao và phân bổ kinh phí trong năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 và trong năm 2023).

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Ban Dân tộc đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 (trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến cụ thể về việc tham mưu triển khai nội dung quy định được phân cấp tại điểm đ khoản 2 Điều 87 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về chi hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP).

Đồng thời, rà soát các nội dung quy định tại Nghị quyết số 02/2023/NQ- HĐND ngày 25/4/2023 và Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Trường hợp có nội dung không còn phù hợp hoặc phát sinh khoản chi chưa được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính thì các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/9/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Giao Sở Tài chính chủ trì, trên cơ sở các nội dung đề xuất của Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IV đảm bảo theo đúng trình tự quy định.

Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 1181TB/VPUBND vào ngày 20/9/2023 về kết luận chỉ đạo của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền (Ban Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh). Cụ thể, yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nội dung như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Xây dựng chương trình tổng thể về các nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền, trên cơ sở đó để theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ phát sinh có liên quan; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 27/9/2023. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động rà soát các nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền, kịp thời ban hành các văn bản để hướng dẫn, đề nghị các đơn vị, địa phương là thành viên Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Khẩn trương xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hoàn thiện kịch bản điều hành, kịch bản chương trình Lễ Kỷ niệm và kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29/9/2023.

Xây dựng chương trình, nội dung liên quan đến Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và đề xuất Ủy ban nhân dân tổ chức Đoàn của tỉnh đi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hoàn thiện các biểu tượng tuyên truyền Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 29/9/2023.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao để chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; hoàn thành trước ngày 29/9/2023.

Lập “nhóm ZALO của Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền" và mời các thành viên Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền tham gia, qua đó cập nhật, cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trong Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông Đắk Nông, Báo Đắk Nông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông về Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông trên các phương tiện truyền thông, các cổng, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông:

Khẩn trương xây dựng và xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với kịch bản phóng sự “Đắk Nông 20 năm xây dựng và phát triển”. Hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy: hoàn thành trước ngày 15/11/2023.

Khẩn trương xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2023. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để đề nghị truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Các địa phương, đơn vị liên quan: Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; trường hợp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo thực hiện.

Về các nội dung liên quan khác:

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2004 - 2023, trên cơ sở đó, triển khai đến các đơn vị, địa phương cập nhật số liệu chính thức, phục vụ cho các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản gửi các địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố (dự kiến mời tham dự) về việc tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III, năm 2024 vào tháng 10 hoặc tháng 11/2024 để các đơn vị, địa phương chuẩn bị chương trình, bố trí kinh phí tham gia.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp khẩn trương thực hiện việc đầu tư xây dựng cổng chào tại điểm đầu phía nam của tỉnh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp) để tạo điểm nhấn và thực hiện tuyên truyền các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023

Thực hiện Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác ngày 08 tháng 9 năm 2023 (có Thông báo đính kèm), ngày 22/9/2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5484/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo nêu trên. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

Cụ thể, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023 có những nội dung đáng chú ý và cần tập trung triển khai như sau:

Về phía các bộ, ngành, địa phương:

Thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai cải cách thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức của bộ, cơ quan, các cấp chính quyền địa phương.

Tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay trong quá trình dự thảo văn bản, bảo đảm chi ban hành các quy định cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp.

Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương cho địa phương và trong nội bộ từng bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, bộ, ngành cần tập trung vào khâu hoạch định chính sách, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, hạn chế sa vào công việc sự vụ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai cải cách thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức của bộ, cơ quan, các cấp chính quyền địa phương.

Tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay trong quá trình dự thảo văn bản, bảo đảm chi ban hành các quy định cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp.

Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương cho địa phương và trong nội bộ từng bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, bộ, ngành cần tập trung vào khâu hoạch định chính sách, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, hạn chế sa vào công việc sự vụ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Về phía các thành viên Tổ công tác:

Yêu cầu từng đồng chí thành viên chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quy chế hoạt động của Tổ công tác. Định kỳ hằng Quý hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Triển khai ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5607/UBND-NNTNMT về triển khai ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6361/BNN-TY ngày 11/9/2023 về việc ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung như sau:

Giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các Trạm Biên phòng cửa khẩu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Hải quan các cửa khẩu: Bu Prăng, Đắk Peur và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển, buôn bán tôm hùm giống vào địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp các cơ quan chuyên môn tại cửa khẩu xử lý tiêu hủy đối với các lô hàng tôm hùm giống bất hợp pháp theo quy định.

Giao Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tôm hùm giống nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép ra vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các Trạm Kiểm dịch động vật nội địa, trạm kiểm dịch cửa khẩu Đắk Peur và cửa khẩu Bu Prăng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường, Đồn biên phòng, Hải quan tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển tôm hùm giống ra vào địa bàn tỉnh; duy trì chế độ trực 24/24h tại các Chốt Kiểm dịch đầu mối giao thông; giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển tôm hùm giống ra vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông và các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về nguy cơ các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm giống trái phép; yêu cầu người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh tôm hùm giống trái quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Duy trì hoạt động của Đoàn liên ngành cấp huyện để phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về mua bán, vận chuyển tôm hùm theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm và nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm giống trái phép. Tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay các hoạt động buôn bán, nhập lậu tôm hùm giống theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1