Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 20 - 24/11/2023) ​
Lượt xem: 156
Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học; Tăng cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 20 - 24/11/2023). 

Anh-tin-bai

Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học

Thực hiện Công văn số 6007/BGDĐT-GDTC ngày 27/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học; ngày 21/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7105/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND tỉnh các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung: rà soát, sắp xếp hợp lý đội ngũ nhân viên y tế trường học hiện có, bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học tại các cơ sở giáo dục thuộc nhóm ưu tiên (các trường chuyên biệt, trường có nhiều cấp học, trường ở vùng khó khăn,...). Đối với các trường không có nhân viên chuyên trách y tế trường học phải bố trí ít nhất 01 giáo viên/nhân viên kiêm nhiệm làm đầu mối theo dõi công tác y tế trường học; tăng cường hiệu quả công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở, phân công rõ trách nhiệm của y tế cơ sở đối với trường học thuộc địa bàn quản lý, ký kết quy chế phối hợp trong triển khai công tác y tế trường học giữa ngành giáo dục và ngành y tế tại địa phương.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nhân viên tế trường học theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Y tế trường học từng năm và giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí kèm theo Công văn số 6007/BGDĐT-GDTC ngày 27/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 08/12 hằng năm để xem xét, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến”

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký ban hành Kế hoạch số 761 /KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân hiểu và nhận thức rõ mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hệ thống định danh và xác thực điện tử; Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử; ứng dụng VNeID… trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hàng ngày; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử; dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi.

Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến các quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử; dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian và hình thức:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên môi trường mạng Internet.

Cuộc thi dự kiến được tổ chức từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/01/2024 được chia thành 8 kỳ thi (mỗi kỳ thi có thời gian là 07 ngày).

Cách thức dự thi:

Người tham dự cuộc thi trực tiếp sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh truy cập vào đường link được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Nông (https://congan.daknong.gov.vn/) và làm theo hướng dẫn.

Người tham dự cuộc thi điền các thông tin cá nhân theo mẫu, bao gồm: Tên, địa chỉ nơi cư trú hiện tại, số điện thoại, đơn vị công tác (nếu có) và trả lời đầy đủ các câu hỏi.

Mỗi người tham gia trả lời một bài dự thi và sử dụng họ và tên của mình.

Mỗi kỳ thi, người tham gia thi sẽ trả lời 05 câu hỏi, gồm 04 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia thi trong kỳ thi đó. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng nhất, mỗi đáp án đúng được tính 01 điểm, tổng số điểm của bài dự thi cho 04 câu trả lời đúng là 04 điểm; tổng thời gian trả lời câu hỏi trong mỗi kỳ thi là 10 phút.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

Giải thưởng mỗi kỳ thi:

- Giải nhất trị giá 700.000 đồng.

- Giải nhì trị giá 500.000 đồng.

- Giải ba trị giá 300.000 đồng.

Giải thưởng toàn cuộc thi:

- Giải nhất trị giá 2.000.000 đồng.

- Giải nhì trị giá 1.500.000 đồng.

- Giải ba trị giá 1.000.000 đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức; Cơ quan thường trực thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký tổ chức Cuộc thi; theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh kết quả tổ chức Cuộc thi sau khi cuộc thi kết thúc.

Tăng cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 21/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã ký ban hành Công văn số 7081/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có môi trường làm việc trong không gian hạn chế phải xây dựng biện pháp, phương án làm theo QCVN 34:2018/BLĐTBXH; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Sở Công Thương:

Tăng cường quản lý các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đặc thù trong lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là vật liệu nổ công nghiệp, các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy nổ. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý và kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động về an toàn làm việc trong không gian hạn chế; các quy định trong cấp phát, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân về lĩnh vực điện trong sản xuất, kinh doanh hàng nguy hiểm cháy, nổ như hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng và vật liệu nổ công nghiệp.

Sở Xây dựng:

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy, đặc biệt trách nhiệm của Ban quản trị các tòa nhà, khu chung cư có sử dụng thang máy trên địa bàn quản lý, theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy.

Tăng cường quản lý các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đặc thù trong lĩnh vực xây dựng như cần trục tháp, vận thăng, cần bơm bê tông, hệ thống cốp pha, sàn treo nâng người, hệ thống giàn giáo; tăng cường quản lý an toàn trong các công trình xây dựng, đặc biệt các công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông.

Tăng cường quản lý các hoạt động xây dựng, đảm bảo các dự án, công trình phải được thẩm duyệt về công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động khi thi công xây dựng và đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trước khi đi vào hoạt động. Hướng dẫn chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là đối với an toàn làm việc trong không gian hạn chế; các quy định trong cấp phát, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đối với các loại hình công trình mới, cải tạo khi cấp phép xây dựng, hoạt động.

Sở Giao thông vận tải: Tăng cường quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải như các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lắp đặt, sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan đối với an toàn làm việc trong không gian hạn chế; các quy định trong cấp phát, phát sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong phạm vi quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai tuyên truyền chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; định hướng nội dung truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động sát với yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc quản lý, sử dụng các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; an toàn làm việc trong không gian hạn chế; các quy định trong cấp phát, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân về an toàn, vệ sinh lao động.

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Triển khai cụ thể hóa nội dung hướng dẫn, định hướng truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật và kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn làm việc trong không gian hạn chế; các quy định trong cấp phát, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân về an toàn, vệ sinh lao động; sử dụng các loại máy, cầu nghiêm ngặt về toàn vệ sinh lao động.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thiệt hại, sự cố mất an toàn lao động. Đôn đốc nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố liên quan đến các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn làm việc trong không gian hạn chế; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân tại các tổ chức, doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường quản lý các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn làm việc trong không gian hạn chế; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý; chú trọng ngành nghề có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đặc biệt đối với cơ sở kinh doanh, hộ gia đình sử dụng các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; người lao động làm việc trong không gian hạn chế.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

Tuyên truyền, phổ biến cho người lao động về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, các nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo đảm an toàn tại nơi làm việc. Tổ chức tự kiểm tra trong phạm vi đơn vị về tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị, bằng nhà xưởng... và việc chấp hành các quy định, chế độ an toàn lao động, quy trình biện pháp làm việc an toàn. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kế hoạch ứng cứu để giải quyết khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động phải báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền, địa phương biết để phối hợp xử lý.

Thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 34:2018/BLĐTBXH; kiêm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong trang cấp, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn của thiết bị và nơi làm việc; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện việc quản lý, khai báo tình hình sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động. Định kỳ hàng năm tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định.

Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

Thực hiện kê khai, công khai về tài sản, thu nhập năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày 21/11/2023 thực hiện kê khai, công khai về tài sản, thu nhập năm 2023.

Kế hoạch với mục đích triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh xử lý các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, góp phần thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nói riêng và công tác PCTN, tiêu cực nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập phải bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động tổ chức quán triệt, hướng dẫn và triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm kê khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác, trung thực về tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai; nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ xếp hạng III (ba) đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa. Thời hạn xếp hạng là 03 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của việc xếp hạng này. Căn cứ hạng doanh nghiệp được xếp, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính cùng với các đơn vị liên quan sắp xếp bộ máy và giải quyết các chế độ cho người quản lý doanh nghiệp, người lao động của Công ty theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024

Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 769/KH-UBND về việc phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn nước, lương thực phục vụ dân sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chủ động huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân; tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với khả năng cung cấp nước đảm bảo phục vụ sản xuất trong mùa khô.

UBND tỉnh yêu cầu sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện công tác ứng phó với hạn hán theo nguyên tắc: Ưu tiên nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, nước phục vụ cho chăn nuôi, nước tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao; khuyến cáo nhân dân không sản xuất ở những nơi có nguy cơ thiếu nước và trồng các loại cây trồng phù hợp, tiết kiệm nước; sử dụng kinh phí thực hiện công tác ứng phó hạn hán đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy trình, quy định; theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra cụ thể nguồn nước, xác định vùng đảm bảo nước, vùng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, chủ động điều tiết hợp lý và điều chỉnh lịch thời vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất mùa khô.

Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn có huy động nhiều lực lượng, phương tiện

Để chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 24/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND về việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2023.

Kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh; Chủ động ngăn chặn, xử lý các vụ cháy lớn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thông qua thực tập để nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân về công tác PCCC và CNCH, tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra; nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy; năng lực chỉ huy điều hành và công tác phối hợp của lực lượng Công an với các lực lượng khác để xử lý các vụ cháy, nổ hoặc tai nạn, sự cố lớn, phức tạp xảy ra nhằm đảm bảo ANTT phục vụ có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phát huy phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ”; Kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi tham gia giải quyết các sự cố cháy, nổ, tai nạn có quy mô lớn và phức tạp ở nơi tập trung đông người và đánh giá tính năng, tác dụng và hiệu quả thực tế của lực lượng và phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn tham gia; Công tác thông tin liên lạc, công tác hậu cần phục vụ công tác cứu người và chữa cháy.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu khi triển khai phải bám sát tình huống giả định đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu, quy định về kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn; từng đơn vị tham gia phối hợp thực tập phải xác định rõ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch thực tập và triển khai thực hiện theo đúng tình huống giả định đạt hiệu quả cao nhất; các lực lượng tham gia phối hợp trong quá trình luyện tập, tổng duyệt và thực tập phương án phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban chỉ huy thực tập, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7187/UBND-NNTNMT về việc Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; xét Tờ trình số 183/TTr- SNN ngày 22/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị ban hành Công văn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (văn bản đính kèm); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản của tỉnh (theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh), UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quà các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020, Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các địa phương để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa phân công công chức, viên chức chuyên môn bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát Dịch tả lợn Châu Phi để kịp thời phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu trên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (Vahis).

Chỉ đạo các Trạm Kiểm dịch động vật nội địa, cửa khẩu Đắk Peur và Bu Prăng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường, Đồn biên phòng, Hải quan tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc; duy trì chế độ trực 24/24h tại các Chốt Kiểm dịch đầu mối giao thông; giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để cấp phát kịp thời cho các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với lực lượng Thú y, Công an, Thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh động vật khác.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, Sở Tài chính xem xét, cân đối, tham mưu UBND tỉnh kinh phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên bàn tỉnh theo quy định, đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Yeu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Tập trung các nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, tiêu hủy, xử lý các ổ dịch khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mới xuất hiện, không để dịch dây dưa kéo dài, lây lan và phát sinh các ổ dịch mới. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại tuyến cơ sở.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng (bằng vôi bột, hóa chất) tại khu vực chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, như: Tai xanh, Lở mồm long móng, đặc biệt là vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tăng cường hoạt động Đoàn liên ngành để kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, mua bán động vật không đúng quy định, xử lý nghiêm việc vận chuyển mua bán động vật không rõ nguồn gốc làm phát sinh và lây lan dịch bệnh theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng.

Củng cố và tăng cường năng lực cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện, nhân viên thú y cấp xã đảm bảo đủ nguồn lực để tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân biết, thực hiện. Tuyên truyền, vận động người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, nhập lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm việc kê khai chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018, không hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh nếu không chấp hành đúng các quy định về kê khai chăn nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cắt giảm, đơn giản hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Công văn số 97/TCTCCTTHC ngày 12 tháng 11 năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình cắt giảm, đơn giản hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (có Công văn đính kèm), ngày 24/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7182/UBND-NC về việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình cắt giảm, đơn giản hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác cải cách TTHC tại Mục 5, Công văn nêu trên. Đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/12/2023) để xem xét chỉ đạo.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác; đồng thời, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định, Hoàn thành trước ngày 07/12/2023.

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1