image banner
Đảm bảo sự đồng bộ trong quy hoạch nông thôn mới và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1191
Xây dựng quy hoạch nông thôn mới cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch của các ngành, địa phương, tránh sự chồng chéo giữa các quy hoạch, không phù hợp với chỉ tiêu được phân bổ tại các quy hoạch đã được phê duyệt và khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh… là những nội dung UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tại văn bản số 5239/UBND-NNTNMT.
Anh-tin-bai

Hiện nay, công tác rà soát, xây dựng quy hoạch huyện, xã nông thôn mới chưa được thực hiện, dẫn đến không đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện các quy hoạch gắn với việc thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới, giúp bộ mặt nông thôn có những khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, cơ cấu lại ngành công nghiệp phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn chuyển biến, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn, phấn đấu thực hiện mục tiêu, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra, đảm bảo giải ngân nguồn vốn được giao.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4967/UBND-NNTNMT ngày 24/8/2023 về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng và đạt chỉ tiêu xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 và các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng quy hoạch nông thôn mới cấp huyện, cấp xã theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo tính bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Hoàn thành trong năm 2023.

Giao các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa xây dựng quy hoạch nông thôn mới cấp huyện, cấp xã đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch của các ngành, quy hoạch của địa phương, tránh sự chồng chéo giữa các quy hoạch, không phù hợp với chỉ tiêu được phân bổ tại các quy hoạch đã được phê duyệt.  

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa. Báo cáo các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để kịp thời xử lý theo quy định.

Đối với việc giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xem văn bản chi tiết tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 30° - 31° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 1,182
  • Trong tuần: 33,183
  • Tất cả: 14,352,620