image banner
Đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 1645
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2929/UBND-KT về đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Anh-tin-bai

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Công văn số 3781/BCT-ĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo Quyết định số 235/TTg; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong việc giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch cam kết, nhất là các nhiệm vụ, biện pháp UBND tỉnh đã đề ra tại Công văn số 7315/UBND-KT ngày 15/12/2022, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 để phấn đấu giải ngân trên 95% tổng kế hoạch vốn năm 2023.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Chủ động phối hợp, xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án được kịp thời, hiệu quả, đảm bảo theo thẩm quyền, trong đó cần phải tập trung giải quyết đúng các điểm nghẽn, nút thắt và phải có kết quả cuối cùng. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết tham mưu UBND tỉnh làm việc với các bộ ngành trung ương để giải quyết vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền địa phương.

Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư

- Nghiêm túc triển khai và thực hiện theo kế hoạch giải ngân của dự án được chi tiết đến từng tháng, quý; chủ động phân công 01 lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; thực hiện cam kết giải ngân đối với từng dự án, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân và đưa tiêu chí này để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 như chỉ đạo của UBND tỉnh ngay từ đầu năm.

- Nghiêm túc thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và kịp thời ngay khi có khối lượng. Chủ động rà soát, đề xuất, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 (nếu cần thiết); báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10/6/2023.

2. Đối với việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

Yêu cầu Sở Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Đắk Nông khẩn trương triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đã được giao cho các dự án thuộc Chương trình, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch trong năm 2023 theo quy định. Trường hợp gặp vướng mắc, khó khăn phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời tháo gỡ.

3. Đối với việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình chỉ đạo, điều hành triển khai 03 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại các sở, ngành, địa phương. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Kỳ họp thứ 6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì chương trình và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 20 hằng tháng.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liêu quan: Triển khai thực hiện thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đạt trên 95% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao; trong đó, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, tránh dàn trải, lãng phí; ưu tiên triển khai các dự án đầu tư mang tạo tính đột phá, động lực phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập cho cuộc sống người dân.

Yêu cầu các cơ quan chủ trì các chương trình MTQG: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc:

- Chủ động cập nhật hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương để kịp thời tham mưu triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức áp dụng thực hiện nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình MTQG; hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động của chương trình cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện chương trình.

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 theo quy định; hoàn thành trong tháng 4/2023. Đồng thời, thường xuyên rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, manh mún trong quá trình thực hiện. Trường hợp vướng mắc, bất khả kháng thì chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, đối tượng, tiến độ thực hiện và giải ngân của từng Chương trình cụ thể.

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2023 thuộc Chương trình MTQG về UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, lập kế hoạch và thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình MTQG theo phân công; tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 7,075
  • Trong tuần: 74,620
  • Tất cả: 13,679,927