image banner
Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
Lượt xem: 1780
Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 17/03 UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. 

Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành công tác bố trí ổn định cho 5.450 hộ/24.330 khẩu; hoàn thành việc đăng ký thường trú cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định; tập trung hoàn thiện, phát triển hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất vùng dự án nhằm ổn định dân cư và nâng cao đời sống cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân vùng dự án tương đương với mức thu nhập bình quân của địa phương sở tại; đảm bảo ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ dân vùng dự án.

Mục tiêu cụ thể

Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại 05 dự án đang thực hiện dở dang đã được phê duyệt và 08 dự án thực hiện mới trong giai đoạn 2021-2025 với tổng số 5.450 hộ/24.330 khẩu tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh.

Bố trí giao đất, công nhận đất ở khoảng 222 ha (bao gồm: Ổn định tại chỗ, xen ghép và di dời tập trung về vị trí quy hoạch mới), trong đó: Đất ở hiện trạng bố trí ổn định tại chỗ 164 ha; xen ghép và quy hoạch vị trí mới bố trí tập trung là 58 ha; đất nông nghiệp, lâm nghiệp 3.000 ha theo các hình thức giao đất, cho thuê đất, liên doanh, liên kết mô hình nông lâm kết hợp cho từng trường hợp cụ thể theo quy định (phục vụ bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030).

Đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các điểm bố trí, sắp xếp bố trí ổn định dân di cư tự do, gồm đường giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, nước sinh hoạt và cơ sở văn hóa giáo dục.

UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương có dân di cư tự do lập và triển khai thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do; tổng hợp kế hoạch hàng năm, giai đoạn của các địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định.

Chủ trì phối hợp với UBND các huyện tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục cần thiết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các dự án sau khi được bố trí kinh phí.

Lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình, dự án do ngành nông nghiệp quản lý để hỗ trợ người dân vùng di cư tự do nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, giai đoạn; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp các dự án bố trí ổn định dân cư theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện dự án, nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện dự án.

Sở Tài chính

Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí, phân bổ kinh phí sự nghiệp cho các Sở, Ban, ngành và các địa phương để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai có hiệu quả Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, kiến nghị tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Thường xuyên theo dõi tình hình dân di cư tự do trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nếu phát sinh dân di cư tự do đến sinh sống tại địa bàn quản lý.

Rà soát, tổng hợp các dự án bố trí ổn định dân cư trọng điểm, cấp bách gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chủ động bố trí nguồn vốn từ Ngân sách địa phương và lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư dứt điểm các dự án đầu tư dở dang giai đoạn 2016-2020; ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm phục vụ công tác quản lý dân cư, quản lý đất đai, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ người dân tại các vùng bố trí ổn định dân cư nhanh chóng ổn định đời sống và phát triển sản xuất.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng năm và giai đoạn; kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất (thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng), hiện trạng, loại đất của các dự án ổn định dân cư tự do; căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các địa phương đã được phê duyệt, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thủ tục về đất đai để các dự án triển khai kịp thời, sớm bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân thuộc dự án ổn định dân cư.

Thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bàn giao ranh giới, mốc giới và lập phương án sử dụng đất, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất cho các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện việc sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014  của Chính phủ và theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, nhất là giải quyết  các điểm nóng dễ xảy ra mất an ninh trật tự.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các dự án nông lâm nghiệp.

Các Sở, ngành khác có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Phụ lục IV Kế hoạch này và các nhiệm vụ UBND tỉnh giao thực hiện tại Chương trình hành động số 3042/CTr-UBND ngày 22/6/2020 về thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5436/UBND-NNTNMT ngày 26/9/2022 về việc triển khai Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

ST

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Tải về

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 1,161
  • Trong tuần: 37,912
  • Tất cả: 13,643,219