image banner
Kế hoạch triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
Lượt xem: 2033
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 550/KH-UBND về việc triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng (MSVT) lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, đánh giá, giám sát, kiểm soát chất lượng nông sản tại các vùng trồng, phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản trong tình hình mới. Thiết lập MSVT cho các loại cây trồng chủ lực, thế mạnh của tỉnh; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể: (1) Về cấp Mã số vùng trồng: Phấn đấu đến năm 2030, triển khai cấp khoảng 648 MSVT cho các cây trồng chủ lực, thế mạnh của tỉnh và địa phương với tổng diện tích 9.928,17 ha. Trong đó, ưu tiên cấp 148 MSVT cho vùng sản xuất nông sản thuộc quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), vùng nguyên liệu với diện tích 7.428,17 ha. Ngoài ra, cấp khoảng 500 MSVT cho các tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơ với diện tích khoảng 2.500 ha trên tất cả các loại cây trồng tại địa phương.

(2) Về công tác tập huấn, tuyên truyền: Đến năm 2030, hoàn thành 18 lớp tập huấn, tập huấn tuyên truyền cho khoảng 800 người (nông dân, cán bộ quản lý, cán bộ hợp tác xã,...) về việc cấp, duy trì mã số vùng trồng, áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) tại các huyện thành phố Gia Nghĩa; xây dựng 02 chuyên mục, phóng sự tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đăk Nông với nội dung cấp, quản lý, giám sát mã số vùng trồng.

(3) Về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu MSVT: 100% thông tin mã số vùng trồng được cấp tích hợp trên hệ thống CSDL quản lý mã số vùng trồng trực tuyến quốc gia (tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn).

(4) Về giám sát mã số vùng trồng: 100% vùng trồng sau khi được cấp mã số đều được .

Anh-tin-bai

 

Một số nhiệm vụ triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 550/KH-UBND, ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông

 UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt theo tài liệu hướng dẫn tạm thời của Bộ NN&PTNT ban hành kèm theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản có liên quan. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiến hành rà soát, lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan gắn với việc thiết lập, cấp, quản lý, giám sát sản xuất tại các MSVT trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ động triển khai trên phần mềm cấp, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cập nhật cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt vào cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng chung của tỉnh và của quốc gia.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai cấp, quản lý mã vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, đúng phân cấp và khả năng cân đối ngân sách.

Sở Công Thương: Phối hợp với Sở NN&PTNT thông tin với các doanh nghiệp phân phối sản phẩm về các vùng trồng đã được cấp mã số để tạo thuận lợi cho việc thu mua, sơ chế, chế biến. Cập nhật các thông tin dự báo thị trường, tình hình nhập khẩu,… để các sở, ngành, địa phương hỗ trợ các tổ chức, cá nhân được cấp MSVT điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại (hội chợ, triển lãm, kết nối cung – cầu, giao thương hàng hóa...) để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm được cấp mã số vùng trồng đến người tiêu dùng trong nước.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở NN&PTNT định hướng nội dung truyền thông cụ thể cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở về mục đích, ý nghĩa; cơ sở, căn cứ pháp lý; quy trình thực hiện việc lập hồ sơ cấp, quản lý mã số vùng trồng; kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức chuyển giao các sản phẩm là kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh: “Điều tra, đánh giá và xây dựng mô hình sản xuất xoài, bơ, sầu riêng an toàn theo chuỗi giá trị hướng tới xuất khẩu trên địa bàn tnh Đắk Nông” cho Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh phục vụ kế hoạch cấp, quản lý MSVT. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp, tập trung các sản phẩm đã được cấp MSVT theo quy định.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Phổ biến, tuyên truyền, thông tin sâu rộng đến các Hợp tác xã/Tổ hợp tác sản xuất trồng trọt về những quy định, trách nhiệm có liên quan và ý nghĩa của việc sử dụng MSVT lĩnh vực trồng trọt phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản; hướng dẫn, hỗ trợ Hợp tác xã/Tổ hợp tác sản xuất trồng trọt thực hiện tốt các yêu cầu theo quy định để đáp ứng đủ điều kiện cấp MSVT; phát động thi đua để xây dng và nhân rộng những Hợp tác xã/Tổ hợp tác điển hình tiên tiến trong sản xuất nông sản có MSVT.

Đề nghị các cơ quan, hội, đoàn thể: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn: Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nông dân tham gia các chương trình, kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật thực hiện các nội dung đã được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Phối hợp, hướng dẫn các cấp Hội phổ biến, tuyên truyền, thông tin sâu rộng về những quy định, trách nhiệm có liên quan và ý nghĩa của việc sử dụng MSVT lĩnh vực trồng trọt; xây dng và nhân rộng những gương hội viên/đoàn viên điển hình tiên tiến trong sản xuất nông sản có MSVT thông qua phát động thi đua trong các cấp hội. Vận động người dân tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã để hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Đề nghị các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh: Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông, trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị: triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền về thực hiện việc cấp, quản lý, sử dụng MSVT trên địa bàn tỉnh theo định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở NN&PTNT.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: Phối hợp với Sở NN&PTNT, các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí hàng năm cho cơ quan chuyên môn để tổ chức triển khai kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công, phân cấp; đẩy nhanh việc thiết lập và cấp MSVT lĩnh vực trồng trọt cũng như quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát các MSVT đã cấp đảm bảo hiệu quả và đúng theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ điều tra, theo dõi nắm bắt diễn biến, quy mô, mức độ sinh vật hại tại các MSVT đã được cấp hàng năm; đảm bảo sản phẩm trước khi thu hái an toàn về kiểm soát dịch hại. Chủ động rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trên địa bàn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hoàn thiện hồ sơ xin cấp MSVT.

Văn bản chi tiết tại đây.

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 30° - 32° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 4,247
  • Trong tuần: 36,248
  • Tất cả: 14,355,685