image banner
Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 10983
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy nói chung và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nói riêng, ngày 17/3 UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục đích nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú ý chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy chấp hành đúng quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh, khắc phục; không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động phạm tội.

Nội dung biện pháp thực hiện

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 52.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. Chủ động kiến nghị các cơ quan chức năng (Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…) bổ sung các chất ma túy, tiền chất mới xuất hiện vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất; kịp thời phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, truyền hình, bảng tin ANTT của các xã, phường, thị trấn…,tổ chức tuyên truyền về quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; thông tin về những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để vi phạm pháp luật.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, công ty sản xuất các sản phẩm công nghiệp…,nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, tầm quan trọng của việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị quản lý chuyên ngành và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chấp hành sự kiểm tra, giám sát của các đơn vị chức năng, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế và giữ gìn trật tự xã hội của đất nước.

3. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin

Hàng năm tổng rà soát, lập danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh (cụ thể số liệu về kết quả hoạt động).

Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan trong theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra vụ việc lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để điều chế, sản xuất trái phép chất ma túy hoặc các hoạt động bất hợp pháp, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy nói chung và hợp tác trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nói riêng.

Quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí, đầu tư trang thiết bị, phương tiện; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy nói chung, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện (06 tháng đầu năm trước ngày 15/06/2023 và 01 năm trước ngày 15/12/2023) về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thành viên Tổ công tác liên ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát (định kỳ hoặc đột xuất) các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tổ Công tác liên ngành, căn cứ nội dung Kế hoạch này và Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBND tỉnh.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách địa phương bảo đảm, được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và một phần từ ngân sách Quốc phòng an ninh./.

ST

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Tải về

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1031
  • Hôm nay: 33,288
  • Trong tuần: 106,389
  • Tất cả: 13,989,264