image banner
 
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Gmail
Lượt xem: 1391

Ngày 03/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Kế hoạch số 57/KH-UBND thực hiện Chương trình số 55-CTr/Tngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch: Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình số 55-CTr/Tngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tại các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan; Làm cơ sở để cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, thực hiện tốt các nguyên tắc, mục tiêu Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ ra trong Chương trình hành động.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình số 55-CTr/TU  ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông tới các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình số 55-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình số 55-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước và theo các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này triển khai, thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Chương trình số 55-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông, gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đồng bộ với sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (5) Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; (6) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tham mưu trong việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Tng hợp đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời báo cáo UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiếtKế hoạch tại đây./.

Tiến Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 634
  • Hôm nay: 5,034
  • Trong tuần: 302,028
  • Tất cả: 3,636,639