image banner
 
Tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Gmail
Lượt xem: 1052
Ngày 03/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Quy định này quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (gọi chung là chính quyền cấp xã).

Mục đích đánh giá, phân loại chính quyền các xã , phường, thị trấn: việc đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền cấp xã là công việc quan trọng được tiến hành hàng năm, tạo động lực thi đua xây dựng chính quyền địa phương ở cấp xã trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước ở cơ sở; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; đánh giá đúng thực chất hoạt động của chính quyền cấp xã trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền cấp xã là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua - khen thưởng và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cấp xã; Thông qua đánh giá, phân loại khẳng định những mặt ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, qua đó phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, làm cơ sở để giúp cho cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hoạch định cơ chế, chính sách góp phần xây dựng, củng cố chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Nguyên tắc đánh giá, phân loại: Việc đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền cấp xã phải căn cứ vào kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp xã theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và trên cơ sở các tiêu chí tại Quy định này; đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, toàn diện, dân chủ, công khai, minh bạch và phản ánh đúng tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tiêu chí đánh giá: Lĩnh vực Kinh tế; Lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa - Xã hội; Lĩnh vực thi hành pháp luật và Quốc phòng - An ninh; Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương;

Quy định điểm cộng: Hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách trong năm và các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Tập thể HĐND hoặc UBND cấp xã được cấp trên khen thưởng trong các lĩnh vực tại địa phương.

Quy định điểm trừ, gồm:

Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; cán bộ chuyên trách các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; công chức cấp xã vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: Mỗi cán bộ, công chức vi phạm trừ 01 điểm.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: Mỗi cán bộ vi phạm trừ 04 điểm.

Cán bộ, công chức cấp xã bị truy bị truy tố trước pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ: Mỗi cán bộ, công chức vi phạm trừ 06 điểm.

Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND bị cơ quan cấp trên phê bình bằng văn bản: Mỗi lần phê bình trừ 02 điểm.

Cách áp dụng tính điểm: Tùy theo mức độ hoàn thành của từng tiêu chí để tính điểm từ điểm 0 đến điểm tối đa tại Quy định này. Điểm được làm tròn 02 số sau dấu phẩy. Điểm tổng cộng là tổng điểm của từng tiêu chí và điểm cộng, điểm trừ (nếu có) nhưng tối đa không quá 100 điểm; Đối với các tiêu chí có định lượng: Nếu hoàn thành từ 100% so với Nghị quyết, kế hoạch trở lên thì tính điểm tối đa; nếu hoàn thành từ 70% đến dưới 100% so với Nghị quyết, kế hoạch thì tính 2/3 số điểm của tiêu chí đó; nếu hoàn thành từ 50% đến dưới 70% so với Nghị quyết, kế hoạch thì tính 1/3 số điểm của tiêu chí đó; nếu hoàn thành dưới 50% so với Nghị quyết, kế hoạch thì tính 0 điểm; Đối với các tiêu chí không định lượng được: Nếu thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian thì tính điểm tối đa; nếu thực hiện không đầy đủ hoặc đầy đủ, chất lượng nhưng không đúng thời gian thì tính 50% số điểm; nếu thực hiện không đầy đủ, không đúng thời gian, không đảm bảo chất lượng hoặc không thực hiện thì tính 0 điểm; Đối với các tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng thì tính 0 điểm.

Phân loại chính quyền cấp xã: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với xã, phường, thị trấn có điểm tổng cộng đạt từ 91 điểm trở lên và không có Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên; Hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với xã, phường, thị trấn có điểm tổng cộng đạt từ 80 điểm đến 90 điểm và không có cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ đối với xã, phường, thị trấn có tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; Không hoàn thành nhiệm vụ đối với xã, phường, thị trấn có tổng số điểm đạt dưới 70 điểm hoặc Thường trực HĐND, UBND cấp xã bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên và đối với chính quyền cấp xã có điểm tổng cộng đạt theo quy định nhưng không đảm bảo các điều kiện kèm theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì hạ 01 bậc phân loại.

Chi tiết Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND/.

Tiến Đạt

 

 

 

 

Đắk Nông 22° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 589
  • Hôm nay: 11,029
  • Trong tuần: 126,645
  • Tất cả: 3,878,693