image banner
Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 1942
Nhằm kịp thời triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 565/KH-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Anh-tin-bai

Tóm tắt một số nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triền khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 phải thực hiện thường xuyên, liên tục; lựa chọn các hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương và ngành Y tế trong việc tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Việc triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề, người dân để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai việc tuyên truyền và thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xác định nội dung công việc, chủ động phổ biến, triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp tháo gỡ để đảm bảo việc phổ biến, triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đúng tiến độ, chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm và thực hiện nghiêm các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định pháp luật khác có liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về khám bệnh, chữa bệnh và các quy định khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ người bệnh.

(2) Tham gia các lớp do tuyến trên tổ chức và tổ chức đào tạo, tập huấn lại cho công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị, nhất là nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh.

(3) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật trình UBND tỉnh ban hành.

(4) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tổ chức, hoạt động, quản lý khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương (các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập; các cơ sở dịch vụ y tế).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể; các đơn vị lực lượng vũ trang tuyến tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại mục II Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Y tế để tổng hợp) kết quả thực hiện theo quy định; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết để xem xét, chỉ đạo, tháo gỡ.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 5,183
  • Trong tuần: 19,013
  • Tất cả: 14,338,450