STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
1 04/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 12/NQ-HĐND Nghị quyết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 11/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 10/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 09/NQ-HĐND Nghị quyết về chường trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
6 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đổi tên bon Phung thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông thành bon Đăk N'Jút 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
9 05/NQ-HĐND Tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đăk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
10 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
11 01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
12 02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/08/2018 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
13 16/NQ-HĐND

Nghị quyết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
14 35/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
15 33/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
16 34/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết đặt tên đường (giai đoạn 2) trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
17 32/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
18 31/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
19 30/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
20 29/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

14/12/2017 Active Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh