Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm 2023
Lượt xem: 6525
Ngày 16/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Hồ Văn Mười ký ban hành Công văn số 1210/UBND-TH yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tập trung thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), nhất là TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Báo cáo số 37/BC-HĐTĐ ngày 21/02/2023 của Hội đồng thẩm định, đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, các đơn vị khẩn trương phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai thực hiện và kết quả theo từng lĩnh vực; xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, ban hành Kế hoạch khắc phục, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/3/2023.

Đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác CCHC trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, các Chương trình, Kế hoạch, Kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC; thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC tại các địa phương, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC trong nội bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; nâng cao hiệu quả thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thường xuyên soát, kiến nghị bãi bỏ các TTHC quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, thiếu cụ thể tại các văn bản luật chuyên ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng khung năng lực vị trí việc làm đã phê duyệt.

Rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử; thường xuyên rà soát, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm đầy đủ, chính xác theo các lĩnh vực quản lý nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 27° - 28° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1