Rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu
Lượt xem: 34
Ngày 02/4/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 3 và quý I năm 2024.

Trong quý I/2024, Chính phủ đánh giá công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách TTHC tạo sự chuyển biến thực chất, giảm phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông, tái cấu trúc quy trình giải quyết, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên thông toàn trình.

Trong quý I, có 419 TTHC tại 43 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được đánh giá tác động và 578 TTHC tại 61 dự thảo VBQPPL được thẩm định.

Về cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh (QĐKD) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa tổng số 2.905 QĐKD (gồm: 1.542 TTHC, 161 yêu cầu điều kiện, 88 chế độ báo cáo, 154 quy chuẩn, tiêu chuẩn và 960 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành) tại 236 VBQPPL (gồm: 17 luật, 64 nghị định, 04 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 149 thông tư, thông tư liên tịch và 02 văn bản khác), trên tổng số 15.801 QĐKD được cập nhật, công khai trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, đạt 18,38%.

Về phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2022 đến nay, đã có 17/21 bộ, cơ quan thực hiện phân cấp 206/699 TTHC, đạt 29,5%.

Về đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến nay, tổng số TTHC nội bộ tại các bộ, ngành là 1.464 TTHC.

Về thực hiện 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, tính đến nay, các bộ, ngành đã đơn giản hóa 696/1.086 TTHC được giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, đạt 64%.

Về đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng dự thảo Phương án đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp và gửi lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Về cải cách việc thực hiện TTHC, tại các bộ, ngành: Tỷ lệ TTHC cập nhật, công khai đúng hạn đạt 29,16%; tỷ lệ đồng bộ, công khai quá trình giải quyết hồ sơ TTHC đạt 34,6%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý đúng hoặc trước hạn đạt 7,19%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 53,49%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đạt 44,46%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 53,50%. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng đạt 53,50%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt 0,55%.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, trong tháng 3, các bộ, ngành, địa phương đã xem xét, xử lý 2.698/20.371 PAKN, đạt 13%. Các bộ, ngành, địa phương đã nghiên cứu, trả lời 15/35 PAKN theo yêu cầu của Tổ công tác cải cách TTHC, đạt 42,86%, trong đó, có 04 bộ (Nội vụ, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông)  UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xem xét, trả lời đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC trong tháng 3 và Quý I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng quy định TTHC, QĐKD tại các dự thảo VBQPPL vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên theo Quyết định 1085/QĐ-TTg chưa đáp ứng yêu cầu; phân cấp TTHC chưa bảo đảm tiến độ (Đến nay, còn 04 bộ (Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp) chưa thực hiện phân cấp TTHC theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg). Việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần còn hạn chế do tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hoá còn rất thấp. Việc xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cũng như kiến nghị của doanh nghiệp, người dân theo yêu cầu của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tại một số bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Các kiến nghị, đề xuất tại Báo cáo hằng tháng chưa được một số bộ, ngành quan tâm nghiên cứu, trả lời.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt; một số bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công vụ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, kịp thời.

Trên cơ sở tình hình, kết quả và những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách TTHC tháng 3 và Quý I/2024, Văn phòng Chính phủ đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Xem xét, trả lời những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền; đồng thời, gửi kết quả về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo.

2. Rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024.

3. Khẩn trương cung cấp các thông tin, số liệu báo cáo về kết quả cải cách TTHC và xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC theo Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 13/3/2024 và Công văn số 1739/VPCP-KSTT ngày 18/3/2024 gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

4. Rà soát, tổng hợp danh mục và nội dung TTHC nội bộ thực hiện trong 01 bộ, địa phương quy định tại các văn bản do bộ, cơ quan mình tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, làm căn cứ cho các bộ, địa phương công bố danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại bộ, địa phương./.

Nguồn: mic.gov.vn

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1