Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
2 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
3 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND cấp huyện Dân tộc
4 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Tôn giáo
5 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Xây dựng
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND cấp huyện Chứng thực
7 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND cấp huyện Hộ tịch
8 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại UBND cấp huyện Lâm nghiệp
9 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại UBND cấp huyện Lâm nghiệp
10 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND cấp huyện An toàn lao động
11 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) UBND cấp huyện Lâm nghiệp
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
13 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
15 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
16 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
17 Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
18 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
19 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Sở Y tế An toàn lao động

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 57.843.568