Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu UBND cấp huyện Đấu thầu
2 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu UBND cấp xã Đấu thầu
3 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
4 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
5 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
9 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
10 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
11 Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
12 Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Lâm nghiệp
13 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
14 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
15 Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
16 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng: UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
17 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
18 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND cấp huyện Người có công
19 Thủ tục hội tự giải thể UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
20 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.368.757