Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập UBND cấp huyện Kê khai tài sản
2 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Sở Xây dựng Xây dựng
3 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC UBND cấp xã Đấu thầu
4 Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC) UBND cấp huyện Đấu thầu
5 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC UBND cấp xã Đấu thầu
6 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn UBND cấp huyện Đấu thầu
7 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn UBND cấp xã Đấu thầu
8 Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư UBND cấp huyện Lâm nghiệp
9 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND cấp xã Quản lý nhà nước về Hội
10 Thủ tục quỹ tự giải thể UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
11 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
12 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
13 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
14 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
19 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách; Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước đối với vốn khác) Sở Xây dựng Xây dựng
20 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với vốn khác Sở Xây dựng Xây dựng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.167.508