Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) UBND cấp huyện Gia đình
2 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) UBND cấp huyện Gia đình
3 Thủ tục đổi tên hội UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
4 Thủ tục đổi tên quỹ UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
5 Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm UBND cấp huyện Lâm nghiệp
6 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) UBND cấp huyện Hòa giải cơ sở
7 Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
8 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
9 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
10 Thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
11 Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
12 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở
13 Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
15 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
16 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
17 Trả lại tài sản UBND cấp xã Hộ tịch
18 Trả lại tài sản Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Cơ sở pháp lý - Luật Trách nhiệm bồi thường của N UBND cấp huyện Đấu thầu
19 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
20 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.182.227