Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
2 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
4 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
5 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
6 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
7 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện UBND cấp huyện Hộ tịch
8 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
9 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã Công tác con nuôi
10 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND cấp xã Hộ tịch
11 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
12 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
13 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
17 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
18 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã Công tác con nuôi
19 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất UBND cấp huyện Đất đai
20 Đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ UBND cấp huyện Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.181.896