Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
3 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã Đất đai
4 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
5 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Sở Tư pháp Hộ tịch
6 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Công tác con nuôi
7 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
8 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
9 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND cấp huyện Đất đai
10 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. Sở Công thương An toàn thực phẩm
12 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất UBND cấp huyện Đất đai
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
14 Cấp lại giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
15 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
16 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
17 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
19 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
20 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.167.720