Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Implementing agencies Categories
1 Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
2 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
3 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
4 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
5 Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
6 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
7 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
8 Thủ tục xác nhận chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
9 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
10 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
11 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
12 Lựa chọn sơ bộ dự án PPP Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
13 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do UBND tỉnh cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
14 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
15 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.618.124