Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
2 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3 Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
4 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND cấp huyện Lâm nghiệp
5 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND cấp huyện Xây dựng
6 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở
7 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
8 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. UBND cấp xã Đấu thầu
9 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
10 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá UBND cấp xã Đấu thầu
11 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp UBND cấp xã Đấu thầu
12 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMT, HSYC) trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
13 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
14 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu UBND cấp xã Đấu thầu
15 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
16 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá UBND cấp xã Đấu thầu
17 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn UBND cấp xã Đấu thầu
18 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
19 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
20 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.181.713