Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 02/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 UBND tỉnh 03/07/3020 Trương Thanh Tùng
2 1805/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 31/10/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
3 536/KH-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2020

UBND tỉnh 18/10/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4 1674/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2021, định hướng đến năm 2025
UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 526/KH-UBND Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép các nguồn kinh phí: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Huy động các tổ chức, đơn vị nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh  UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 1577/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đối với Khu đất dọc đường Nguyễn Tất Thành thuộc khu vực Nghĩa địa Đồi Xu, tổ dân phố 5, 
phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa
UBND tỉnh 24/09/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
7 1321/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 15/08/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8 413/BC-UBND

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 

UBND tỉnh 02/08/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 356/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tháng 6, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7, 6 tháng cuối năm 2019 

UBND tỉnh 08/07/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
10 992/QĐ-UBND

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác và chế biến đá tại mỏ đá bazan bon Phai Kol Pru Đăng, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa củaCông ty TNHH xây dựng Thành Công

UBND tỉnh 03/07/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
11 984/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030  UBND tỉnh 02/07/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 952/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 UBND tỉnh 26/06/2019 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 905/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 903/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 và Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 904/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 và Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 904/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 và Quyết định số 291/QĐ- UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 905/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 288/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 12/06/2019 Nguyễn Bốn
19 865/QĐ-BCĐ

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 865/QĐ-BCĐ

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 11/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh