Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 05/2019/QĐ-UBND Quy định về hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 307/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đối với Khu đất kêu gọi đầu tư thực hiện Dự án Khách sạn Cao Nguyên và Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và nhà phố UBND tỉnh 07/03/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
3 307/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đối với Khu đất kêu gọi đầu tư thực hiện Dự án Khách sạn Cao Nguyên và Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và nhà phố UBND tỉnh 07/03/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4 302/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông và trang bị thùng rác cho một số trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 290/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 288/QĐ-UBND Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 289/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 291/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 76/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và 2 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 UBND tỉnh 28/02/2019 Nguyễn Bốn
10 241/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 240/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 239/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 238/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 210/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa UBND tỉnh 15/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 196/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 13/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 199/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 13/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 195/QĐ-UBND Quy hoạch phân khu xây dựng  Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 13/02/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
18 03/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 22/01/2019 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 41/2018/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 28/12/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 39/2018/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 27/12/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh