QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 340/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 707/KH-UBND Kế hoạch triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/12/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
3 1362/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy UBND tỉnh 10/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4 473/BC-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 379/QĐ-UBND

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2020

 

UBND tỉnh 16/07/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
6 591/QĐ-UBND Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020
triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 199KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 21/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 86/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 16/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 536/KH-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2020

UBND tỉnh 18/10/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
10 1674/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2021, định hướng đến năm 2025
UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 526/KH-UBND Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép các nguồn kinh phí: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Huy động các tổ chức, đơn vị nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh  UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 366/KH-UBND Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020 UBND tỉnh 09/07/2019 Trần Xuân Hải
13 288/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 12/06/2019 Nguyễn Bốn
14 199/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 13/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 2070/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019

UBND tỉnh 13/12/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 1704/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 30/10/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 375/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 19/07/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
18 372/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin giai đoạn 2018 – 2020 UBND tỉnh 18/07/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 1044/QĐ-UBND Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020 UBND tỉnh 09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
20 283/KH-UBND Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 UBND tỉnh 13/06/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh