QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1626/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 06/10/2022 Hồ Văn Mười
2 589/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 14/09/2022 Hồ Văn Mười
3 520/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/09/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
4 434/KH-UBND Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Đắk Nông năm 2022 UBND tỉnh 27/07/2022 Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
5 1189/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022 UBND tỉnh 18/07/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
6 307/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh 06/06/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 293/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 01/06/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
8 293/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 01/06/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
9 259/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

UBND tỉnh 18/05/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
10 233/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 10/05/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 760/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 25/04/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
12 165/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 30/03/2022
13 149/KH-UBND Kế Hoạch Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 18/03/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 132/KH-UBND Thực hiện Chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/03/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 1271/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 18/08/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
16 1255/QĐ-UBND  Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên UBND tỉnh 17/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 340/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 316/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 175/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 176/KH-UBND Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh