QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 767/QĐ-UBND Về việc xếp loại đường các tuyến Tỉnh lộ để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 UBND tỉnh 02/06/2021 Trần Xuân Hải
2 1378/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 498/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đắk R’lấp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh 23/08/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
3 2359/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 UBND tỉnh 21/12/2016 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
4 2249/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/12/2016 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
5 255/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 19/02/2013 Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh