QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 445/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 439/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 417/KH-UBND Kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên và thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 340/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 164/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
UBND tỉnh 30/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 358/QĐ-UBND Kế hoạch quản lý, giám sát chất thải rắn tại các lưu vực sông, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 17/03/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 707/KH-UBND Kế hoạch triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/12/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8 1362/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy UBND tỉnh 10/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 473/BC-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 1280/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thu hút bác sĩ và bác sĩ sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 26/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 394/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 379/QĐ-UBND

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2020

 

UBND tỉnh 16/07/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 772/QĐ-UBND Kế hoạch Tăng cường năng lực ứng phó về mất an toàn sinh học trong quản lý chất thải tại các cơ sở y tế trên đại bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 UBND tỉnh 03/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 591/QĐ-UBND Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020
triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 199KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 21/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 86/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 16/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
17 536/KH-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2020

UBND tỉnh 18/10/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
18 1674/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2021, định hướng đến năm 2025
UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 526/KH-UBND Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép các nguồn kinh phí: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Huy động các tổ chức, đơn vị nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh  UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 366/KH-UBND Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020 UBND tỉnh 09/07/2019 Trần Xuân Hải