QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 04/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh 02/08/2018 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông Hội đồng nhân dân tỉnh 02/08/2018 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 50/NQ-CP Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Nông Chính phủ 10/05/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
4 23/2017/NQ-HĐND Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2017
5 27/2017/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2017
6 02/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đắk Nông

Hội đồng nhân dân tỉnh 26/07/2017 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử đụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đăk Nông. Hội đồng nhân dân tỉnh 26/07/2017 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 01/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Hội đồng nhân dân tỉnh 26/07/2017 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
9 11/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội đồng nhân dân tỉnh 22/07/2015 Điểu k'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
10 12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 02/8/2013 về phát triển KH&CN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tỉnh ủy 02/08/2013 Trần Quốc Huy, Bí thư tỉnh ủy