QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 445/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 439/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 417/KH-UBND Kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên và thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 552/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh
5 170/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 05/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 441/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 02/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 169/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễ tỉnh Đắk Nông năm 2021 UBND tỉnh 01/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 164/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
UBND tỉnh 30/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 406/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2021 UBND tỉnh 29/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 360/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án mở rộng hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Đắk Nông tới cấp xã UBND tỉnh 17/03/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
11 1433/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 01/10/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 1364/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021- 2025 UBND tỉnh 10/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
13 1280/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thu hút bác sĩ và bác sĩ sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 26/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 911/TTg-CN Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió Chính phủ 04/08/2020 Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ
15 795/TTg-CN Bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực Chính phủ 04/08/2020 Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ
16 693/TTg-CN Bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực Chính phủ 04/08/2020 Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ
17 394/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 528/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Du lịch – Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp – Gia Long, xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô UBND tỉnh 17/04/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
19 189/BC-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2030 UBND tỉnh 15/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 02/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 UBND tỉnh 03/01/2020 Trương Thanh Tùng